ประเภทงานอาคาร BUILDING PROJECT

My Building Project year 2558 - 2562

งานอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน และหรือ งานต่อเติมอาคาร บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ เรือหรือพาหนะสำหรับขนส่งข้ามฟาก ท่าเทียบเรือ ตึกแถว ร้านค้า โรงเรือน โรงงาน โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า คลังสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารที่ทำการ อาคารชุดพักอาศัย ศาลาที่พัก วัด พระอุโบสถ หอระฆัง กุฏิพระ มัสยิด สุเหร่า อนุสาวรีย์ หอสูง หอประชุม ห้องสมุด ตลาด อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ สถานีนำร่อง สถานีขนส่งฯ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีลักษณะ รูปแบบ และหรือโครงสร้างคล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่และหรือเข้าไปใช้สอยได้ และให้หมายความรวมถึง งานก่อสร้างใหม่ งานปรับปรุง งานซ่อมแซม งานรื้อถอน และ/หรือ งานต่อเติมสิ่งก่อสร้างด้วย

ลำดับ งบประมาณ 2558 2559 2560 2561 2562
1 ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 10 - 4 4 2
2 เงินจ่ายขาดเงินสะสมฯ 1 - - - -
3 เงินทุนสำรองจ่ายฯ - - - - -
4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - - - - -
5 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ - 6 - 9 -

ประเภทงานทาง WAYS PROJECT

My Ways Project year 2558 - 2562

งานทาง หมายถึง การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ และหรือการบำรุงรักษาทาง หรือถนน ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจรหรือการสาธารณะทางบก แต่ไม่รวมทางรถไฟ ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น และให้หมายความรวมถึงที่ดิน พืช พันธุ์ไม้ทุกชนิด ท่อกลม รางระบายน้ำ ร่องน้ำ กำแพงกันดิน เขื่อน รั้ว หลักสำรวจ หลักเขต หลักระยะ ป้ายจราจร เครื่องหมาย เครื่องสัญญาณไฟฟ้า เครื่องแสดงสัญญาณ ที่จอดรถ ที่พักคนโดยสาร ที่พักริมทาง อาคารและหรือสิ่งอื่นใด อันเป็นอุปกรณ์งานก่อสร้างทางในบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างทาง หรือเพื่อประโยชน์งานก่อสร้างทางและหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างทางนั้น

ลำดับ งบประมาณ 2558 2559 2560 2561 2562
1 ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 25 18 21 28 20
2 เงินจ่ายขาดเงินสะสมฯ 2 - - - -
3 เงินทุนสำรองจ่ายฯ 15 - - - -
4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - - - - -
5 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ - 12 - 11 6

ประเภทงานชลประทาน IRRINGATION PROJECT

My Irrigation Project 2558 - 2562

งานชลประทาน หมายถึง การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม รื้อถอน และหรือต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมน้ำเพื่อการชลประทานหรือเพื่อการอื่น เช่น การประมง การเกษตรกรรม การป้องกันน้ำเค็ม การป้องกันน้ำท่วม การผันน้ำ การจัดรูปที่ดิน และหรือเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นต้น โดยทำการก่อสร้างอาคารและหรือสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เขื่อนทดน้ำ อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ำ เขื่อนกักน้ำ อาคารประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ำ คลองส่งน้ำ อาคารของคลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ คูส่งน้ำ คูระบายน้ำ สถานีสูบน้ำ เป็นต้น และให้หมายความรวมถึงสิ่งก่อสร้างอื่นใดซึ่งมีลักษณะ รูปแบบ วัตถุประสงค์ หรือโครงสร้าง คล้ายกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว หรือเป็นส่วนประกอบ และหรือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งก่อสร้างดังกล่าวด้วย

ลำดับ งบประมาณ 2558 2559 2560 2561 2562
1 ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ 36 8 6 16 4
2 เงินจ่ายขาดเงินสะสมฯ 1 94 - - -
3 เงินทุนสำรองจ่ายฯ 6 - - - -
4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - - - - -
5 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ - 4 - 9 -

ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม BRIDGE PROJECT

My Bridge Project year 2558 - 2562

งานสะพานและท่อเหลี่ยม หมายถึง การก่อสร้าง การขยาย การบูรณะ และหรือการบำรุงรักษาสะพาน ท่อเหลี่ยม ทางต่างระดับ และหรือสะพานลอยคนเดินข้าม ซึ่งจัดไว้เพื่อประโยชน์ในการจราจร หรือการสาธารณะทางบกแต่ไม่รวมทางรถไฟ ไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน หรือใต้หรือเหนืออสังหาริมทรัพย์อื่น และให้หมายความรวมถึงอุโมงค์ ท่าเรือ สำหรับขึ้นหรือลงรถ และหรือสิ่งอื่นใดอันเป็นอุปกรณ์งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมในบรรดาที่มีอยู่ หรือที่ได้จัดไว้ในเขตงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม หรือเพื่อประโยชน์แก่งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม และหรือผู้ใช้สิ่งก่อสร้างที่เป็นงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมนั้นด้วย

ลำดับ งบประมาณ 2558 2559 2560 2561 2562
1 ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ - 1 - 1 1
2 เงินจ่ายขาดเงินสะสมฯ - - - - -
3 เงินทุนสำรองจ่ายฯ - - - - -
4 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - - - - -
5 โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ - - - 1 -