ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (17)

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 22.00 น. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ตรวจติดตามการรวมผลคะแนนเลือกตั้งฯ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ 50 โดยประมาณ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 19.00. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ได้รับการแต่งตั้งประจำอำเภอแต่ละอำเภอ เกี่ยวกับความคืบหน้าในการนับคะแนนเพื่อรายงานผลการนับคะแนนตามแบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้ง(ส.ถ.5/7 .ถ.5/7) จากคณะอนุกรรมการช่วยเหลือการปฏิบัติงานเลือกตั้ง ซึ่งในขณะนี้ทุกอำเภออยู่ระหว่างการรวบรวมผลคะแนนของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.เพชรบูรณ์และนายกอบจ.เพชรบูรณ์ ในหน่วยเลือกตั้งที่ 9 เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ พร้อมขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งฯ ในวันนี้ โดยสิ่งสำคัญนอกจากต้องนำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาแสดงตนแล้ว ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามาด้วย
และในเวลา 10.00 น. นางนฤมล วรกมล ปลัดอบจ.เพชรบูรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำอบจ.เพชรบูรณ์ ได้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในหน่วยเลือกตั้งที่ 21 เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ โรงเรียนเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์สามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ได้ที่หน้าหน่วยเลือกตั้ง หรือสามารถตรวจสอบผ่านระบบออนไลน์ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

วันที่ 19 ธันวาคม 2563 นางนฤมล วรกมล  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ นำบัตรเลือกตั้งพร้อมคูหาเลือกตั้ง-วัสดุอุปกรณ์ และเอกสารที่ใช้ในการเลือกตั้งฯ นำไปส่งมอบให้แก่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำอำเภอทั้ง 11 อำเภอ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แต่ละหน่วยเลือกตั้ง จำนวนทั้งสิ้น 1,711 หน่วย รวม 30 เขตเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 17.00 น. ซึ่งเหลือเวลาเลือกตั้งอีกเพียง 1 วันเท่านั้น ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส สุจริต และเที่ยงธรรม โดยมีนายอำเภอและปลัดอำเภอของแต่ละพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ พร้อมให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงาน

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้หัวข้อ “20 ธันวา กลับบ้านใช้สิทธิ เลือกตั้งท้องถิ่น อย่างสุจริตโปร่งใส” นำโดย นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายสุวิทย์  ศรีวงษา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด นายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นางนฤมล วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเดินรณรงค์ฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้รับทราบอย่างทั่วถึง ถูกต้อง มีคุณภาพ สามารถเพิ่มจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งและลดจำนวนบัตรเสียให้มากที่สุด และเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส เที่ยงธรรม ชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 15.00 น.นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 7/2563 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาและติดตามการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 10:50 น. นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมทั้งนายพิชิฏฏ์ ชิดไพฑูรย์ ท้องถิ่นจังหวัด ในฐานะคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ได้ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 จุด ได้แก่ เทศบาลตำบลเฉลียงทอง ตำบลนาเฉลียง และ โรงเรียน กม.35 ตำบลหนองไผ่ พร้อมได้มอบนโยบายและให้กำลังใจวิทยากรและผู้เข้าอบรม
 
ขอบคุณข้อมูล : เพจจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นางนฤมล วรกมล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายพงศ์พล แสนนอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซักซ้อมและทำความเข้าใจให้แก่คณะทำงานส่ง-มอบบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งฯ ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้การเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมคณะทำงานรวบรวมผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำอำเภอ โดยมีนายศักดา มียศ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการซักซ้อมและทำความเข้าใจการดำเนินงานรวมผลคะแนนและการรายงานผลคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมสังเกตการณ์การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ รวมถึงชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง และอสม. เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย
สำหรับการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำอำเภอ มีแผนการจัดการอบรม ดังนี้
- อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563
- อำเภอหล่มสัก ระหว่างวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2563
- อำเภอหล่มเก่า ระหว่างวันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2563
- อำเภอเขาค้อ ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2563
- อำเภอน้ำหนาว ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2563
- อำเภอชนแดน ระหว่างวันที่ 13 – 18 ธันวาคม 2563
- อำเภอวังโป่ง ระหว่างวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2563
- อำเภอหนองไผ่ ระหว่างวันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2563
- อำเภอบึงสามพัน ระหว่างวันที่ 14 – 17 ธันวาคม 2563
- อำเภอวิเชียรบุรี ระหว่างวันที่ 12 – 18 ธันวาคม 2563
- อำเภอศรีเทพ ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2563
Page 1 of 2