ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม (6)

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมชี้แจงและมอบหมายภารกิจให้แก่นายอำเภอ นายทะเบียน และคณะอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอ เพื่อช่วยเหลือในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้มอบนโยบายให้แก่คณะอนุกรรมการประจำอำเภอ โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย ประธานกกต.ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน และมีนางนฤมล วรกมล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมชี้แจงในเรื่องต่างๆให้คณะอนุกรรมการช่วยเหลือปฏิบัติงานการเลือกตั้งทราบ อาทิ อำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ การกำกับดูแล อำนวยการเลือกตั้ง การลงคะแนนการเลือกตั้ง การนับคะแนน การประกาศผลการนับคะแนน การพิจารณาหน่วยเลือกตั้ง การประสานงานสื่อสารระหว่าง ศูนย์ประสานงานอำเภอ และศูนย์ประสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นต้น นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดยนายสุวิทย์ ศรีวงษา ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้สาธิตขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้ง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากนั้น เวลา 11.00 น. ประธานกกต.ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเห็นชอบร่างประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้ง และที่ตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (สถ./ผถ.3/1) จำนวน 1,711 หน่วยเลือกตั้ง โดยมีนางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุม และมีนายวิรุธ ปัญญาอินทร์ ผู้ตรวจการเลือกตั้ง ร่วมสังเกตุการณ์


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางนฤมล วรกมล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้ตรวจการเลือกตั้งฯ โดยมีนายสุวิทย์ ศรีวงษา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวรายงาน และมีผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้สนับสนุน และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้สนับสนุนและผู้เกี่ยวข้อง รวมเป้าหมายจำนวน 120 คน เนื่องจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมและมีบทกำหนดโทษที่รุนแรง และเพื่อเป็นการลดการกระทำผิดกฎหมาย อันอาจนำไปสู่การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการหาเสียงเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ลดการกระทำผิดกฎหมายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งนี้ จังหวัดเพชรบูรณ์แบ่งเป็น 30 เขตเลือกตั้ง มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 คน และมีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 65 คน รวมทั้งสิ้น 69 คน ซึ่งผู้สมัครทุกคนอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมเพื่อพิจาณาแนวทางการมอบหมายภารกิจให้คณะอนุกรรมการประจำอำเภอและผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่และมอบหมายภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รวมถึงพิจารณาการกำหนดห้วงระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการการเลือกตั้งประจำอำเภอที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการประชุมฯ และมีคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ เข้าร่วม

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นางนฤมล วรกมล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งฯ รับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาอ

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 นางนฤมล วรกมล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และคณะเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์เลือกตั้งฯ รับสมัครการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเวลา 08.30 น. โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์เลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการรับสมัครในวันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก มีสื่อมวลชน ประชาชน ผู้ติดตามร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจผู้สมัครเป็นจำนวนมาก สรุปดังนี้

ผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 3 ราย ดังนี้
หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายอัครเดช ทองใจสด
หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 2 นายหมู่ใหญ่สมพร คำเนียม
หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 3 นางอัษมา ราชสาร์ณผู้สมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 38 ราย ดังนี้

เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายชำนาญ มีวันเนืองเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขต 2 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายจักริน นาคสำราญเขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขต 3 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขต 4 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายอิทธิเชษฐ์ พรพฤฒิพันธุ์เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขต 5 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายสิทธิเดช พรพฤฒิพันธุ์เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เขต 6 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1นายวินัย พรพฤฒิพันธุ์เขตอำเภอหล่มสัก เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายทวีชัย พรสุพรรณวงศ์

เขตอำเภอหล่มสัก เขต 2 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นางฐิตินันท์ พั้วช่วย
เขตอำเภอหล่มสัก เขต 3 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายกษิดิ์เดช ชวาลสันตติ
เขตอำเภอหล่มสัก เขต 4 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1นายสุชัญ ตรีวัชรานนท์ ผู้สมัคร หมายเลข 2 นายยุทธชัย คำตัด
เขตอำเภอหล่มสัก เขต 5 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นางสาวจิราพร เทืองน้อย
เขตอำเภอวิเชียรบุรี เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายภาณุพงศ์ แก้วเกิด หมายเลข 2 นายกิตติ นาคจำนงค์ หมายเลข 3 นายชำนาญ ศรีสะอา
เขตอำเภอวิเชียรบุรี เขต 2 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นางสาวธัญญารัตน์ เดชะปิยะมิตร
เขตอำเภอวิเชียรบุรี เขต 3 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายเกรียงศักดิ์ พิชิตกวิน
เขตอำเภอวิเชียรบุรี เขต 4 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1นางสาวเทียนทอง ทองใจสด
เขตอำเภอหนองไผ่ เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายธนาวุธ สินประเสริฐ
เขตอำเภอหนองไผ่ เขต 2 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายนัส พึ่งจาบ หมายเลข 2 นายสานิตย์ โตไกรลักษณ์
เขตอำเภอหนองไผ่ เขต 3 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายสมพงษ์ มาลากรณ์
เขตอำเภอชนแดน เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นางสาวแววตา บุญเกตุ
เขตอำเภอชนแดน เขต 2 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายวรโชติ สุคนธ์ขจร
เขตอำเภอชนแดน เขต 3 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นางนวลผจง สาลีผล
เขตอำเภอบึงสามพัน เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายดาราศักดิ์ บุญรุ่ง
เขตอำเภอบึงสามพัน เขต 2 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายสมภพ ไทยวัฒนาตระกูล
เขตอำเภอหล่มเก่า เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายศุภวัฒน์ คุ้มทองมาก
เขตอำเภอหล่มเก่า เขต 2 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์
เขตอำเภอศรีเทพ เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นางณัชพิมพ์ บุญโชติ หมายเลข 2 นายวิษณุ ขุนรอง
เขตอำเภอศรีเทพ เขต 2 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 ดร.นภสินธุ์ พรมวิเศษ หมายเลข 2 นายจักรภพ พุทธัง หมายเลข 3 นายรุ่งทิศักดิ์ แก่นเกลี้ยง
เขตอำเภอเขาค้อ เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ รักหาญ
เขตอำเภอวังโป่ง เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นายสมคิด รินนาศักดิ์
เขตอำเภอน้ำหนาว เขต 1 หมายเลขผู้สมัคร หมายเลข 1 นางสมคิด นันทประเสริฐ หมายเลข 2 นางสาวเตือนใจ ขวัญเดิน

ทั้งนี้ ผู้สมัครรับเลือกตั้งอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายพงศ์พล แสนนอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งกำหนดเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งในวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.