รอบรู้เรื่องเลือกตั้ง

รอบรู้เรื่องเลือกตั้ง (11)

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์สีของบัตรที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้งส.อบจ.เพชรบูรณ์และนายกอบจ.เพชรบูรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ดังนี้
1. บัตรเลือกตั้งนายกอบจ.เพชรบูรณ์ สีม่วง
2. บัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจ.เพชรบูรณ์ สีน้ำตาล

แผ่นพับ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน. และ รปภ.) ในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

 

 

ข้อปฏิบัติของเจ้าพนักงาน :
-สวมหน้ากากอนามัย เฟสชิลด์ และถุงมือตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน

ข้อปฏิบัติผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง :
-สวมหน้ากากอนามัย
-เว้นระยะห่าง 2 เมตร
-ตรวจวัดอุณหภูมิ
-ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์

ขอบคุณภาพ: กองการเลือกตั้งท้องถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดทำแอพพลิเคชั่น "ตาสับปะรด”เพื่อใช้ในการติดตามสถานการณ์และป้องปรามการทุจริตเลือกตั้ง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการรายงานสถานการณ์ เมื่อมีการพบเห็นการทุจริต และ การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง หรือรายงานสถานการณ์ทั่วไปที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยผู้ใช้งานสามารถรายงานสถานการณ์ได้ทั้ง ข้อความ ภาพ เสียง หรือวีดีโอ ผ่านทางแอปพลิเคชัน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ : ระบบแอนดรอยด์ : https://play.google.com/store/apps/details... ระบบ iOS : https://apps.apple.com/th/app/id1060014842?l=th นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน ฉลาดเลือก SMART VOTE เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิเลือกตั้งและประชาชนทั่วไปได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในเบื้องต้น รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่: ระบบแอนดรอยด์ : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartvote ระบบ iOS: https://apps.apple.com/th/app/smart-vote/id1447199802?l=th 


ขอบคุณข้อมูล :สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ซื้อสิทธิ - ขายเสียง มีโทษ

เขียนโดย

 

ซื้อสิทธิ - ขายเสียง มีโทษ

อย่าลืมวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-17.00 น. เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ 

เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิอย่างสุจริต โปร่งใส

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

การเตรียมความพร้อม ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เขียนโดย

- ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- เพิ่มชื่่อ-ถอนชื่อ

ขอบคุณข้อมูล : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ขอบคุณข้อมูล : เพจกองการเลือกตั้งท้องถิ่น

การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะเกิดขึ้นในวันที่อาทิตย์ 20 ธันวาคม 2563 นั้น ไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งล่วงหน้า และไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนอกเขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไปใช้ลงคะแนนเสียงยังภูมิลำเนาที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 สามารถแจ้งเหตุที่ทำให้ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือกรอกข้อมูลและลงชื่อผู้แจ้งเหตุ เพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันตั้งแต่วันเลือกตั้ง โดยสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ หรือจัดส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน
หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้นั้นถูกจำกัดสิทธิ 6 ประการ ดังนี้
1. สม้ครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมัครรับเลือกเป็น สว.
2. สมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
3. เข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
4. ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมืองและข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา
5. ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6. ดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อห้ามในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รู้หรือไม่ ? การหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นสามารถนำเสนอข้อมูลอะไรได้บ้าง