Developed by JoomVision.com
banner
banner

กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์

อ่านเพิ่มเติม...

ง่วง ซิ่ง เมา ไม่ขับ

อ่านเพิ่มเติม...
File Icon 9/60 ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุบ่อบาดาล จำนวน 6 รายการ (308)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 7/60 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรวัสดุคัดเลือก สายห้วยลึก บ้านอีเลิศใหม่ ม.9 ต.นาซำ ฯ (223)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 6/60 ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านท่าสวนมอญ ม.1 ต.ฝายนาแซง เชื่อมฯ (201)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 5/60 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านท่ามะกล้วย ม.9 ต.วัดป่าเชื่อมเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก (209)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 4/60 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรวัสดุคัดเลือก สายโคกน้อย บ้านอีเลิศ ม.8 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า (203)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 3/60 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนผิวจราจรวัสดุคัดเลือก บ้านห้วยหญ้าเครือ ม.1 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.พช. (199)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 8/2560 สอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 (284)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 2/2560 สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านซับสาริกา ม.9 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ (271)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 1/2560 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณริมแม่น้ำสักเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก จ.เพชรบูรณ (320)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon 7/2560 สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายของนักเรียน รร.อบจ.พช (360)
(ประกาศสอบราคา)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสามัญฯ ประจำปี 2560 ลงวันที่ 6 ต.ค.60 (106)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ ลงวันที่ 5 ต.ค.60 (92)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา ขยายสมัยประชุมสามัญสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) ลงวันที่ 15 ก.ย.60 .1 (99)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง รายงานการประชุม ประกาศ 11 ส.ค.60 (149)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศขยายสมัยประชุมสภาฯ 10 ส.ค.60 (144)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญสภา อบจ.เพชรบูรณ์ สมัยที่สอง ประจำปี 2560 (210)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาฯ ลว 31 มี.ค.60 (325)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นประชุมสภาฯ ลว 23 มีค 60 (308)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ เรื่อง ขยายสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2560 (284)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ เรื่องเรียกประชุมสมัยสามัญฯ ประจำปี พ.ศ.2560 (313)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon โครงสร้างและการจัดองค์กร อำนาจหน้าที่ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร (226)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (275)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (283)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การจัดทำข้อตกลงร่วมมือกันดำเนินโครงการถนนคนเดินไทหล่ม ประจำปี 2560 (275)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (453)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (711)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1173)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (1668)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะต่อโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงวร (1583)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายเ่พิ่มเติม ฉบับที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (1735)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
 กระทู้เร็วๆนี้
กระทู้โดย ดูวันที่ - เวลา
ต้องการขอขยายเขตไฟฟ้าคนจน618-10-17 20:44
ร้องเรียนถนนก่อสร้างไม่ตรงตามแบบแปลนการลงวัสดุหินคนายสกุล บุญตา506-10-17 13:19
ร้องเรียน เส้นทางซับไม้แดง-บ้านซับปรางค์ทอง ชำรุดร้องเรียนเรื่องเส้นทางชำรุด616-07-17 14:40
โรงขัดแยกขยะ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม?หลังสู้ฟ้าหน้าสูงดิน312-07-17 23:34
สอบพนักงานญาญ่า615-05-17 22:04
สอบ อบจ.เสือก715-05-17 22:01
สอบ45815-05-17 21:39
สอบ อบจ.คนวัง815-05-17 21:37
สอบบักหำ415-05-17 21:33
สอบจริงหรือแกล้งทำคนอยากรู้515-05-17 21:31
 

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax  eaution11 eaution12  BuyBannerphetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuetmeetingroomPao banner_paopj