โครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2561

PDFพิมพ์อีเมล

S__11378761

S__11395076 S__11378764

         วันที่ 9 มกราคม 2561  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อ.หล่มเก่า นางสุภาวดี เพ็งธงชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหล่มเก่า เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย โดยมีนายบรรเทิง สิงห์สถิตย์ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ดังนี้ 

1. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
2. ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น
3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง ขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 372คน มีระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2561   

โดยมีการจัดการอบรมทั้งหมด 4 รุ่น คือ
รุ่นที่ 1 วันที่ 9-10 มกราคม 2561   กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
รุ่นที่ 2 วันที่ 11-12 มกราคม 2561  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนช้น ม.5 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม
รุ่นที่ 3 วันที่ 17-18 มกราคม 2561  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น ม.3-ม.6 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
รุ่นที่ 4 วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2561 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

ข่าว/ภาพ : สมถวิล

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax   bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj