ขอเชิญชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชืกสภา อบจ.เพชรบูรณ์ และนายก อบจ.เพชรบูรณ์ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00-17.00 น.

PDFพิมพ์อีเมล

FB2Resize
ขอเชิญชวนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่าน ไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง “นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์” ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ โดยสามารถตรวจสอบและเตรียมความพร้อมได้ดังนี้
• คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชาชนจะสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.มีสัญชาติไทย แต่ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ในวันเลือกตั้ง (ผู้ที่เกิดก่อน 22 ธันวาคม 2545)
3.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
4.และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
• ลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งบุคคลที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ในวันเลือกตั้งเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
1.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือนักบวช
2.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
3.ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ขอบด้วยกฎหมาย
4.วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
5.มีลักษณะอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
• หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง
1.บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้)
2.บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน เช่น- บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ- ใบขับขี่- หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ฯลฯ
• การเตรียมความพร้อมของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่  ที่ว่าการอำเภอ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ หรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้ง ซึ่งจะมีการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 หรือตรวจสอบรายชื่อจากเอกสารที่แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมายังเจ้าบ้าน 
2.การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อหากพบว่าตนเองหรือผู้มีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หรือเจ้าบ้านเห็นว่ามีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของตนโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริงให้ยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อขอเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อ พร้อมนำสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้ไปแสดงด้วย ก่อนวันที่  9 ธันวาคม 2563
3.การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุอันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งสามารถแจ้งได้ 2 กรณี คือ- ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 13 - 19 ธันวาคม 2563) - ภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 21-27 ธันวาคม 2563)  โดยสามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน “เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส”

narumol2563

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 69 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
    phetchabunNewsVol69

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< ธันวาคม 2020 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์