โครงการป้องกันปราบปรามยาเสพติด โดยการจัดหาน้ำยาเคมีตรวจสารเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556

PDFพิมพ์อีเมล

DSC02770

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดทำโครงการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดหาน้ำยาเคมีตรวจสารเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เพื่อนำเข้าสู่ระบบการบำบัดฟื้นฟู ตามแผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรับบาล เพื่อให้สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง ซึ่งเป็นการจัดระเบียบสังคม และเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ ไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เพิ่มขึ้น โดยจัดหาน้ำยาเคมีตรวจสารเสพติดไว้สำหรับตรวจปัสสาวะค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อที่จะได้นำเข้าสู่ระบบการฟื้นฟูส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น และไม่หวนกลับมาเสพซ้ำอีก โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

DSC02761 DSC02665

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอัครเดช  ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการมอบให้กับผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

        1.ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศพส.จ.พช.)
        2.สถานีตำรวจ และหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 19 แห่ง
        3.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
        4.เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์
        5.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์
        6.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาหล่มสัก
        7.กองร้อยกองบัญชาการกองพลทหารม้าที่ 1
        8.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

         ซึ่งมีคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าที่ร้อยตรี ชัชวาลย์  รักหาญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางนฤมล  วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายชาติชัย  สาลีผล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นางสายชล สุนทร ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ นายวิโรจน์  เข็มเหล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ฯลฯ ร่วมพิธีมอบฯ ด้วย

DSC02672 DSC02677
DSC02679 DSC02683

ดูภาำำพกิจกรรมเพิ่มเติิม

ภาพ /ข่าว : ณัฐธยาน์  ทัดช่อม่วง

 

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax   bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj