ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมชำระค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรมภายใันวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

PDFพิมพ์อีเมล

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เรื่อง  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้เข้าพักโรงแรม  พ.ศ.2542

ข้อ  3  ในข้อบัญญัตินี้
          “โรงแรม”  หมายความว่า  บรรดาสถานที่ทุกชนิดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับสินจ้างสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือที่พักชั่วคราว
          “ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรม”  หมายความว่า  เจ้าสำนักตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ฯ  

 
ข้อ  5  ให้ผู้พักในโรงแรมเสียค่าธรรมเนียมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดในอัตราร้อยละสองของค่าเช่าห้องพัก

 
ข้อ  6  ให้ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตาม  ข้อ 5  จากผู้พักไว้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกครั้งที่มีการเรียกเก็บค่าเช่าห้องพัก  ฯ  

 
ข้อ  7  (3)  จัดทำบัญชีผู้พัก  และรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตามแบบที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกำหนด

 
ข้อ  8  ให้ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมนำส่งเงินค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บตาม  ข้อ  6  ณ  สำนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสถานที่ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกำหนดภายในวันที่สิบของเดือนถัดไป  พร้อมบัญชีผู้พักและรายละเอียดค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บ  ข้อ  7  (3)  

ข้อ  11  ผู้พักผู้ใดไม่เสียค่าธรรมเนียม  ตามข้อ  5  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ


ข้อ  12  ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมผู้ใดไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ  6  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ


ข้อ  13  ผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมผู้ใดไม่นำส่งค่าธรรมเนียมตามข้อ  8  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ


ข้อ  14  ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อจะไม่เสียค่าธรรมเนียม  ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่นำส่งค่าธรรมเนียมต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

*************************


Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax   bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj