ขอเชิญผู้ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียม และผู้ประกอบการค้าส่งยาสูบ เสียภาษีภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

PDFพิมพ์อีเมล

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เรื่อง  การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2555

ข้อ  4  ในข้อบัญญัตินี้
           “ภาษี”  หมายความว่า  ภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เรียกเก็บตามข้อบัญญัตินี้


           “สินค้า”  หมายความว่า  น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน  น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน  ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์  ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์

            “การค้าในเขตจังหวัด”  หมายความว่า  การค้าส่งหรือค้าปลีกสินค้าภายในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

           “ผู้ประกอบการ”  หมายความว่า  เจ้าของหรือผู้จัดการหรือบุคคลอื่นซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของการค้าในเขตจังหวัด*********

           “ภาษีอากรค้างชำระ”  หมายความว่า  ภาษีตามข้อบัญญัตินี้ที่มิได้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในระยะเวลาที่กำหนดตามข้อบัญญัตินี้  และภาษีที่ชำระไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดทำให้จำนวนภาษีที่ต้องเสียขาดไป

ข้อ  7  ให้ผู้ประกอบการดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีตามอัตราที่กำหนดในหมวด  2  ของข้อบัญญัติ  ในเวลาที่ความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
          (1) ผู้ประกอบการคลังน้ำมันที่ค้าส่งหรือค้าปลีกน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน  น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน  ให้กับสถานีบริการน้ำมัน  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  หรือผู้บริโภค  ภายในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
          (2) ผู้ประกอบการคลังก๊าซ  ที่ค้าส่งหรือค้าปลีกก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ให้กับสถานีบริการก๊าซ  ผู้ประกอบอุตสาหกรรม  หรือผู้บริโภคภายในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
          (3) ผู้ประกอบการ  ที่เป็นตัวแทนค้าส่งหรือค้าปลีกน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน  น้ำมันดีเซลหรือน้ำมันที่คล้ายกัน  หรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์  ภายในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
          (4) ผู้ประกอบการนอกจาก (1) (2) และ (3) ที่ค้าส่งหรือค้าปลีกน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน  น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน  และก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์  ภายในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
          (5) ผู้ประกอบการค้าส่งหรือค้าปลีกยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตหรือบุหรี่ซิการ์  ภายในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  แต่ไม่รวมถึงผู้ประกอบการที่มีหลักฐานการแสดงว่าได้ซื้อหรือรับยาสูบชนิดบุหรี่ซิ        กาแรตหรือบุหรี่ซิการ์จากผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนสถานการค้าและเสียภาษีของการค้าในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  แล้ว****************

ข้อ  11  อัตราภาษีที่เรียกเก็บให้เป็น  ดังนี้
          (1) น้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน  น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกัน  อัตราลิตรละ 4.54 สตางค์
          (2) ก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์อัตรากิโลกรัมละ  4.54 สตางค์
          (3) ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรตและบุหรี่ซิการ์  อัตรามวนละ  9.30  สตางค์  

ข้อ  16  ให้ผู้ประกอบการยื่นแบบรายการภาษีตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  กำหนด  พร้อมกับชำระภาษีต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แห่งท้องที่ที่สถานการค้าตั้งอยู่  หรือสถานที่อื่นตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด  ภายในวันที่ยี่สิบของเดือนถัดจากเดือนที่ความรับผิดในอันที่จะต้องเสียภาษีเกิดขึ้น
          เศษของหนึ่งบาทของภาษีที่ต้องชำระตามวรรคหนึ่งให้ปัดทิ้ง*******

ข้อ  21  ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเสียเบี้ยปรับในกรณีและตามอัตรา  ดังต่อไปนี้
          (1) ในกรณีมิได้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในกำหนดเวลา  ตามหมวด  4  ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนสถานการค้าไว้หรือไม่  ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษี
          (2) ในกรณีที่ได้ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดข้อ  22  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีใดไม่ยื่นแบบรายการภาษีพร้อมกับชำระภาษีภายในกำหนดเวลาหรือชำระภาษีขาดไปจากจำนวนภาษีที่ต้องเสีย  ให้เสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ  1.5  ต่อเดือน  ของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือของเงินภาษีที่ชำระขาดไป  โดยไม่รวมเบี้ยปรับและการคำนวณเงินเพิ่มดังกล่าวมิให้คิดทบต้น
          เงินเพิ่มตามข้อนี้  มิให้เกินกว่าจำนวนภาษีที่ต้องชำระโดยไม่รวมเบี้ยปรับ*******

ข้อ  28  ผู้มีหน้าที่เสียภาษีผู้ใดไม่ยื่นแบบรายการภาษีตามข้อ  16  โดยมีเจตนาหลีกเลี่ยงหรือพยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษี  ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ*********

 ขอเชิญชวนผู้ประกอบการค้าน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกัน  น้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันหรือก๊าซปิโตรเลียมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์  ยาสูบในเขตจังหวัด  เสียภาษีภายในวันที่  20  ของเดือนถัดไป  ณ  กองคลัง  อบจ.เพชรบูรณ์  หรือสอบถามเบอร์  056 - 711494

*************

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax   bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj