จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

PDFพิมพ์อีเมล

กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนพาณิชย์
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
2. หรือถ้าไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเองได้ก็สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการ แทนก็ได้ โดยให้นำหนังสือมอบอำนาจไปแสดงกับพนักงานเจ้าหน้าทีหรือนายทะเบียนด้วย
3. เสียค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียน 50 บาท

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงานของ อบจ.เพชรบูรณ์ ประจำปี 2557

    plan2557

     

     

     

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax  eaution11 eaution12 phetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuet Banner_PJ