จดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

PDFพิมพ์อีเมล

กำหนดระยะเวลาการจดทะเบียน
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ผู้ประกอบพาณิชยกิจต้องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มประกอบพาณิชยกิจ

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบคำขอจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียนพาณิชย์
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการ
2. หรือถ้าไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเองได้ก็สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปดำเนินการ แทนก็ได้ โดยให้นำหนังสือมอบอำนาจไปแสดงกับพนักงานเจ้าหน้าทีหรือนายทะเบียนด้วย
3. เสียค่าธรรมเนียมในการขอจดทะเบียน 50 บาท

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax   bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj