ทำเนียบบุคลากรสังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

พิมพ์

เขียนโดย admin phetchabunpao วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2019 เวลา 14:26 น.

99999999999999999999999 99999
99999999999999999999999 99999 99999999999999999999999
permanent07086301
นายสิทธิชัย อินทร์บุญ
 หัวหน้าสำนักปลัดฯ

pernament01
pernament02
pernament0

นางชุติมา  ป้องกัน
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางกมลวรรณ นามวงษ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายนิติการ
นายวิชัย ผดุงนึก
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
99999
pernament03
pernament04
pernament07
นางสาวศิวริน อินทรศร
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

นางจินตนา  เทียมเมือง
นิติกร ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศรีสุดา อินทะ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

999999
pernament10 pernament12 pernament08
นางสาวนันทวัน จันชนะ
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นางธัญสินี จตุพจน์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
นายดนัยฤทธิ์ พิลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
99999999
pernament17 pernament09 pernament14
นางสาวญิรินทร์รดา บุญหล้า
นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ
นางสาวบุญศิริ โตสมภพสันติ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางสาวกัญญาภัค พิลา
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

9999999
99999999
personnel25640218_03 pernament15 permanent09076301
นางสาวทิพย์พาภรณ์ คำสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายนวภัทร ผิวทอง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
นางสาวสิริพร จงรักษ์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
999999999
pernament08012564_01

pernament20

pernament21
นางสาวนิภาพร แก้วบาง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเรวัฒน์ ขุนแก้วติยะสกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

นายชัยณรงค์ โชติวัฒน์พัฒพงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน

999999