ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และวัน เวลา สถานที่และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาพนักงานจ้าง อบจ.เพชรบูรณ์

พิมพ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2022 เวลา 12:07 น.

Page_01

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์