ฝ่ายบริหาร

พิมพ์

เขียนโดย admin phetchabunpao วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2021 เวลา 15:16 น.P2564_10


นายอัครเดช ทองใจสด
นายก อบจ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056711363,056723021

000
P2564_06 P02
นายคณีธิป บุณยเกตุ
รองนายก อบจ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056721913
นายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย
รองนายก อบจ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ -
0000
0000
P2564_04 0000
0000 P2564_02

นายธีรนาถ พังคะ
เลขานุการนายก อบจ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056711363,056723021


นายสุประวีณ์ อนรรฆพันธ์
เลขานุการนายก อบจ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056711363,056723021

0000
P2564_05
P2564_01
นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก
ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056711363,056723021

นายณัฐพล ทองใจสด
ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ์
โทรศัพท์ 056711363,056723021
000