องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งมั่นสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

พิมพ์

เขียนโดย admin phetchabunpao วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2020 เวลา 17:49 น.

S__7782467

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 นายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน (แบบเสากิ่งเดี่ยว) หรือโซล่าเซลล์ ในพื้นที่อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นหลักสำคัญ ซึ่งนอกจากแสงสว่างจะเพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเส้นทางสัญจรแล้ว ยังส่งผลให้ประชาชนรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเฉพาะในเวลากลางคืน
สำหรับ การติดตั้งโคมไฟถนนใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการติดตั้งในทางร่วม ทางแยก และจุดเสี่ยงในถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเขตชุมชน รวมถึงสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในการสัญจร ไป - มาให้แก่ประชาชน โดยผลิตภัณฑ์โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบในชุดเดียวกัน เป็นการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเปลี่ยนเป็นการใช้พลังานสะอาดจากแสงอาทิตย์เข้ามาทดแทน (Sola Enegy) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโคมไฟถนนให้มีความส่องสว่างเพียงพอแต่ใช้พลังงานลดลง ซึ่งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์นี้ ได้รับการออกแบบความส่องสว่างให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมทางหลวง และได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562