Developed by JoomVision.com

ประชาสัมพันธ์ระบบจองห้องประชุมอบจ.เพชรบูรณ์ สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่

ประชาสัมพันธ์ระบบจองห้องประชุมอบจ.เพชรบูรณ์ สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานได้ที่ หรือสแกน QR Code 

ขอเชิญชวนร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการประเมิน ITA ประจำปี 2567

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอเชิญชวนผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำวน 34 บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำวน 34 บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ ...

File Icon โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยสะแกเหนือ ม.12 - บ้านห้วยนาค ม.4 - บ้านดงผักกูด ม.14 ฯ (12)
(ร่างประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยสะแกเหนือ ม.12 - บ้านห้วยนาค ม.4 - บ้านดงผักกูด ม.14 ฯ (19)
(รายงานขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน )

File Icon โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (12)
(ร่างประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการปรับปรุงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (18)
(รายงานขอซื้อ/จ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวน )

File Icon โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม. 6 บ้านโคกสว่าง ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ (10)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon โครงการก่อสร้างถนน คสล. พช.ถ.105-01 สายบ้านวังใหญ่ ม.1 ต.วังใหญ่ - บ้านรวมทรัพย์ ม.5 ต.ภูน้าหยดฯ (9)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 7 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เชื่อมเขตตำบลยางราก ฯ (21)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ ม.8 บ.หนองบัวทอง ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (55)
(ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศเชิญชวนทั่วไป)

File Icon โครงการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 24 รายการ ในการพัฒนาศักยภาพของสถานีอนามัยถ่ายโอน (40)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon โครงการซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 51 รายการฯ (56)
(ประกาศ โดยวิธีประกาศเชิญชวน)

File Icon ประกาศฯ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (821)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (1212)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1389)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (1923)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon การลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (37)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรับโอนข้าราชการ อบจ.หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ผอ.กองการเจ้าหน้าที่) จำนวน 1 อัตรา (279)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศผลการคัดเลือกและประเมินบุคคล เพื่อพิจารณารับโอนข้าราชการครู (229)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (384)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดการมอบเงินช่วยเหลือนักเรียนยากจนหรือด้อยโอกาส (นักเรียน ระดับ อนุบาล - ม.ปลาย/เทียบเท่า) ฯ (975)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon กำหนดการมอบทุนการศึกษา (ปริญญาตรี/เทียบเท่า) ตามโครงการทุนการศึกษายากจนและด้อยโอกาส ฯ (922)
(ข่าวประกาศ อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ลงวันที่ 18 เม.ย.67 (62)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง ปิดสมัยประชุมสภาฯ ลงวันที่ 18 มีนาคม 2567 (194)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 (224)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศกำหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญประจำปี ประกาศ วันที่ 20 ก.พ.2567 (289)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภาฯ เรื่อง รายงานการประชุมสภา อบจ.เพชรบูรณ์ ณ วันที่ 21 กันยายน 2566 (389)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (568)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศปิดสมัยประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566 (819)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศขยายสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 ลว 4 กันยายน 2566 (882)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศขยายการประชุมสภาฯ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2566 (812)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

File Icon ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์ เรื่อง รายงานการประชุมสภาฯ ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 (943)
(ประกาศสภา อบจ.เพชรบูรณ์)

Previous ถัดไป
  • 1
  • 2
ตอน ของกิน ของฝาก เพชรบูรณ์ กิน เที่ยว เปรี้ยว หวาน แซ่บ จัดจ้าน.....ย่านเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์มีอาหารอร่อยๆ ได้ทั้งกิน ได้ทั้งฝาก มากมายอยู่ทั่วเมืองให้ผู้มาเยือนได้ลิ้... Read more
ตอน หนาวนี้...ที่เพชรบูรณ์ เมื่อผ่านพ้นช่วงปลายฝนต้นหนาว ก็เข้าสู่ฤดูหนาว ช่วงเวลาที่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์จะคึกคักเป็นพิเศษ รีสอร์ท ดอกไม้ สา... Read more
ตอน เที่ยวชิค ชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพ                 ตอน เที่ยวชิค ชิล in วิเชียรบุรี ศรีเทพเยือนนครโบราณพันปี...เมืองศรีเทพเคารพสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แล... Read more
ตอน เพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด เยือนเมืองแห่งประวัติศาสตร์และตำนานล้ำค่าเมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพเที่ยวเขาค้อ ภูทับเบิก ดินแดนแห่งขุนเขาและสายหมอกชมสวรรค์บนดิ... Read more
ตอน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 1 คืน 2 วัน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2563 ตอน ท่องเที่ยวเพชรบูรณ์ 1 คืน 2 วัน Read more
ตอน Green Season In Phetchabun โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอน Green Season In Phetchabun       Read more
ตอน ศรัทธาเหนือกาลเวลา....ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ” โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ตอน ศรัทธาเหนือกาลเวลา....ประเพณี “อุ้มพระดำน้ำ”   ตำนานมหัศจรรย์แห่งแม่น้ำป่าสัก ใน... Read more
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 90 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2566)

    1709191397093

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

 
 
COVID19_banner
1
173517
 

Banner_Half_Page__300_x_600_Pixel__2567_1

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< เมษายน 2024 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
  1  2  3  4  5  6  7
  8  91011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์