นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

PDFพิมพ์อีเมล

คำแถลงนโยบาย 

ของ นายอัครเดช ทองใจสด

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

--------------

เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพ

         ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 รับรองผลการเลือกตั้ง ให้กระผม นายอัครเดช ทองใจสด ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ กระผม  ขอแถลงนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อสภาอันทรงเกียรติ แห่งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 และเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานต่อไป

          กระผมในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อีกวาระหนึ่ง กระผมมีความตั้งใจจริงอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำจังหวัดเพชรบูรณ์เป็น “ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่ และผู้มาเยือน” ด้วยการสานต่อยอดงานเดิมที่ได้ลงมือทำแล้ว    เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้าง “ความสุข” ให้ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า “ท้องถิ่นก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชน กระผมพร้อมที่จะให้ความร่วมมือบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์และดำเนินกิจกรรม โครงการ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือเอาประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลักการสำคัญ จึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ไว้ 5 ด้าน ดังนี้

 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้
1.1 ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม และ สนับสนุนในการดูแลการจราจร การรักษาความสงบเรียบร้อย และการสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น ติดตั้งกล้อง CCTV ให้ครอบคลุมบนถนนเส้นทางคมนาคม ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกจุดเสี่ยงอันตรายบนถนนสายหลักหรือสายรองที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ติดตั้งไฟฟ้า   ส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้น ภายใต้นโยบาย “คนเพชรบูรณ์ต้องปลอดภัยบน Highway (ทางหลวง)”
1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมและซ่อมสร้าง ถนนเส้นทางคมนาคมให้มีการเชื่อม    ต่อกันอย่างทั่วถึงและมีการสัญจรได้อย่างสะดวกสบาย ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและทางการค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้นโยบาย “ไกลแค่ไหนเราก็ไปถึง” และนโยบาย “ถนนไร้ฝุ่น”
1.3 สนับสนุนและจัดการให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เช่น ไฟฟ้า ประปา              รวมตลอดไปถึงการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์งานด้านสาธารณูปการ เป็นต้น เพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่ประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์
1.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค แก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก และการป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ เช่น ก่อสร้าง ฝายน้ำล้น ขุดลอกคูคลอง สระน้ำ ขุดเจาะบ่อบาดาลสู้ภัยแล้ง เป็นต้น ภายใต้นโยบาย  “มีน้ำ มีเงิน”

2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี การกีฬานันทนาการ และพัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้
2.1 จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยพัฒนาการศึกษาด้วยหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพื่อให้เด็กเพชรบูรณ์ได้รับการศึกษาที่ดีถึงแม้จะมีฐานะยากจน       มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน เสริมสร้างสันทนาการให้แก่เด็ก สร้างสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย สนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถอันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษามีระดับการพัฒนาที่ดี ได้มาตรฐานสากล ภายใต้นโยบาย “สร้างโลกการเรียนรู้นอกห้องเรียน”
2.2 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น รวมตลอดไปถึงงานทางด้านศาสนา โดยการส่งเสริม สนับสนุน สืบสาน อนุรักษ์ และพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างเศรษฐกิจรายได้ให้เกิดการหมุนเวียนภายในชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใต้นโยบาย “รักษาประเพณี ภูมิปัญญา พัฒนาการท่องเที่ยว”
2.3 ส่งเสริมการกีฬา ทั้งในระดับชุมชนท้องถิ่นและระดับจังหวัด โดยการสนับสนุน และอุดหนุนงบประมาณทางด้านการกีฬาและให้มีสถานที่เล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างทั่วถึง เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป มีสุขภาพอนามัยที่ดี
2.4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส การสังคมสงเคราะห์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โดยสนับสนุนและอุดหนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อพร้อมมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ป้องกันโรคโควิด 19 ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ สนับสนุนและส่งเสริมภารกิจงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ป้องกันควบคุมและตรวจหาสารเสพติด ภายใต้นโยบาย “เครื่องมือหมอ ต่อลมหายใจ”

3. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การเกษตร สินค้าและผลิตภัณฑ์    และการท่องเที่ยว มีแนวทางการพัฒนา 3 แนวทาง ดังนี้
3.1 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ เช่น อบรมอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อให้ความรู้เสริมเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน สนับสนุนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร เช่น การผลิตเชื้อราเพื่อการเกษตร สนับสนุนการปลูกอินทผลัมในจังหวัดเพชรบูรณ์ การปลูกผักปลอดสารพิษ และสนับสนุนโครงการรัฐบาล “โคกหนองนาโมเดล”ภายใต้นโยบาย“เกษตรกรยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนาอย่างยั่งยืน”
3.2 ส่งเสริมการลงทุนและสร้างรายได้ โดยการส่งเสริมการพัฒนาวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.9) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้า OTOP ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ  กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรี และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพ ส่งเสริมการผลิตพืชผลทางการเกษตร พันธุ์ไม้ผล – ไม้ยืนต้น ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์
3.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูรณ์และสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยร่วมคิดร่วมทำกับภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการขยายตัวของการท่องเที่ยว และสร้างภาคีเครือข่ายการท่องเที่ยว ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (อินทรีย์) การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ส่งเสริมด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ต่างๆ ให้เกิดความเป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม ส่งเสริมการสร้างศักยภาพการให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการร่วมครบวงจร


4. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีแนวทาง   การพัฒนา 3 แนวทาง ดังนี้
4.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาฟื้นฟูบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
4.2 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม การให้ความรู้     แก่เด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
4.3  ส่งเสริมการจัดระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมการบำรุงรักษาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำต่างๆ เพื่อใช้ในการบริโภค อุปโภค ทำการเกษตรกรรม และป้องกันน้ำท่วม น้ำเน่าเสีย

5. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล มีแนวทางการพัฒนา 4 แนวทาง ดังนี้
5.1 การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
5.2 ส่งเสริมให้ภาคประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเข้มแข็งในด้านการเมืองและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5.3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานให้ทันสมัย สะอาด ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและเข้าถึงง่าย มีความพึงพอใจต่อการบริการ ก่อให้เกิดการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจหน้าที่ในการบริการสาธารณะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5.4 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน ตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของจังหวัด และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การกำหนดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ในการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานภายในองค์กร การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เพื่อสร้างความโปร่งใส ในการบริหารงาน และการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและให้บริการ ประชาชน การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรทุกระดับ ให้ได้รับการศึกษา อบรม เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เพื่อนำมาต่อยอดประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายข้าราชการประจำ เพื่อความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่น

          ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เคารพ และท่านสมาชิก ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์แห่งนี้ว่าจะบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดประโยชน์ส่วนรวม ของประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง เพื่อให้จังหวัดเพชรบูรณ์ก้าวต่อไป อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

(นายอัครเดช ทองใจสด)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

 

 


ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 91 (ธันวาคม 2566 - มกราคม 2567)

    1714102310822-7

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

31233

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

 
 
COVID19_banner
1
173517
 ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< พฤษภาคม 2024 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์