ทำเนียบบุคลากรสังกัดกองการเจ้าหน้าที่

พิมพ์

เขียนโดย admin phetchabunpao วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2019 เวลา 15:32 น.

99999999999999999999999 99999
99999999999999999999999 99999 99999999999999999999999
personnel25640218_02
จ่าเอกเกษม สีชมภู
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
personnel02 personnel03 personnel04

นางน้ำผึ้ง ฟักศรี
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


นางจินตนา พรเจริญ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางแสงเดือน ดีธรรมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
99999
personnel2562_01_03_2562_06 personnel05 personnel06
นายกิตติภพ จีแจ่ม
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวทิพากร สุทธิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางขวัญเรือน บุญเฟื่อง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
999999
personnel07 personnel08 personnel09
นายธีรสิทธิ์ ศรีจันทริวงศ์
นิติกรปฏิบัติการ
นายโอภาส พิพัฒนพงศ์โสภณ
นิติกรชำนาญการ
นางสาววิชุตา คงคิด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

99999999
personnel2562_01_03_2562_06
personnel2562_01_03_2562_06
นางจริยา เขียวทอง
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

นางสาวศิวลัคน์ สุนทร
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน