ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565

พิมพ์

เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2022 เวลา 00:00 น.

S__10412121

     วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุมวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมครบองค์ประชุม ฝ่ายบริหารมีนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายคณีธิป บุณยเกตุ และนายณรงค์ศักดิ์ หอมมาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติสำคัญ ดังนี้

     1. คัดเลือก นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธุ์ สมาชิกสภาฯ เขตเลือกตั้งที่ 3 อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดเพชรบูรณ์

     2. อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

     3. อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 18 รายการ

     4. อนุมัติโอนเพิ่มงบประมาณ โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ

     5. อนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้ขอกันเงินต่อสภาฯไว้แล้ว แต่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 2 รายการ

     6. อนุมัติกันเงินโครงการ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 8 รายการ

นอกจากนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เสนอญัตติด้วยวาจาขออนุมัติกันเงินฯ ตามข้อ 3 และ ข้อ 4 รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 รายการ ที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันต่อสภาฯ และที่ประชุมสภาฯ มีมติอนุมัติ

S__10412131

S__10412120

S__10412126

S__10412135

S__10412128

S__10412122

S__10412134