Details for กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม ข้อ 16(2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จากข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ

PropertyValue
Name:กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม ข้อ 16(2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 จากข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ
Description:
Filename:nitikanq2806256253.pdf
Filesize: Empty
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:admin
Created On: 06/28/2019 00:00
Viewers:Everybody
Maintained by:admin
Hits:430 Hits
Last updated on: 06/28/2019 15:53
Homepage:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: