Details for มติคณะรัฐมนตรี กรณีขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

PropertyValue
Name:มติคณะรัฐมนตรี กรณีขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ภายใต้มาตรการรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรและรายได้เกษตรกร : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
Description:
Filename:nitikann1007256116.pdf
Filesize: 2.12 MB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:admin
Created On: 07/10/2018 00:00
Viewers:Everybody
Maintained by:admin
Hits:811 Hits
Last updated on: 07/10/2018 09:14
Homepage:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: