Details for การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

PropertyValue
Name:การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557
Description:
Filename:nitikanq1809256108.pdf
Filesize: 29.81 kB
Filetype:pdf (Mime Type: application/pdf)
Creator:admin
Created On: 09/18/2018 00:00
Viewers:Everybody
Maintained by:admin
Hits:940 Hits
Last updated on: 09/18/2018 14:44
Homepage:
CRC Checksum:
MD5 Checksum: