ภารกิจ

เขียนโดย ผู้ดูแลระบบ on . Posted in ข้อมูลพื้นฐาน

          สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่่ของกอง  หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ  รวมทั้ง  กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด