ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน
o1 โครงสร้างหน่วยงาน
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

   - พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552)

   - พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562

   - กฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

   - กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

   - กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

   - กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

   - กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540

ข่าวประชาสัมพันธ์
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
o8

Q&A
   - กระดานสนทนา

   - Facebook Messenger

o9 Social Network

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
o13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   - คู่มือการปฏิบัติงานการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน

   - คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 2563

   - คู่มือการปฏิบัติงานกองแผนและงบประมาณ

การให้บริการ
o14

คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

   - คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ

   - คู่มือสำหรับประชาชน : การชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม

   - คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน

   - คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   - คู่มือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   - ขั้นตอนการเข้าศึกษาและเรียนรู้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

   - คู่มือสำหรับประชาชน : คู่มือสำหรับประชาชนในการร้องเรียน/ร้องทุกข์

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

   - สรุปรายงานการมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (1 ต.ค.62-31 มี.ค.63)

   - รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2563

o16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

   - รายงานผลการดำเนินการประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

   - สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ฯ (1 ต.ค.2562-31 มี.ค.2563)

o17

E-Service

   - ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ อบจ.เพชรบูรณ์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
o18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   - แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3

   - แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2

   - แผนการใช่จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1

o19

รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ รอบ 6 เดือน

   - รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 25663)

o20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   - รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
o22

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   - ประกาศเชิญชวน

   - ประกาศเผยแพร่ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

   - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

   - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีคัดเลือก

    - ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

o23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   - แผนการพัฒนาข้าราชการ 3 ปี (พ.ศ.2561 - 2563)

o26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

   - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

   - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

   - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

   - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

o28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   - รายงานการสรุปดำเนินตามแบบพัฒนาข้าราชการ 3 ปี (2561 - 2563)

   - เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   - หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ

   - แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

o30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   - กระดานสนทนา

   - Facebook Messenger

o31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

   - รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2563

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

   - กระดานสนทนา

   - Facebook Messenger

o33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   - การลงพื้นที่สำรวจสถานที่เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามของจังหวัดเพชรบูรณ์

   - การสำรวจแหล่งน้ำของ ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ และติดตามสถานการณ์การขาดแคลนน้ำในการผลิตน้ำประปาของตำบล

   - ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ด้านการขาดแคลนแหล่งน้ำ ต.ห้วยสะแก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

   - อบจ.เพชรบูรณ์ ร่วมกับปกครอง อ.วิเชียรบุรี และ อบต.ท่าโรง พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

จตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   - นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
o36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

   - การประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

o37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต

   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

   - เจตนารมณ์ มาตรการป้องกัน และแนวทางการแก้ไขปัญหาและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และผลประโยชน์ทับซ้อน

   - มาตรการป้องกันการให้หรือรับสินบน

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   - กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเพชรบูรณ์

   - โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประจำปี 2563

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)

o40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

   - รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563

o41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

   - รายงานผลการติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   - รายงานผลคะแนน ITAS องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

o43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   - การประชุมหารือแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลตามโครงการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS)

   - รายงานการประชุม ITA ประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์