เอกสารเผยแพร่

File Icon กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศา หรือเชี่ยวชาญ รอบเดือน เมษายน 2562 (67)
(หนังสือราชการ)

File Icon ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (12)
(หนังสือราชการ)

File Icon การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (14)
(หนังสือราชการ)

File Icon สรุปผลการประชุม ก.จ. ครัังที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 (20)
(หนังสือราชการ)

File Icon แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิด (156)
(หนังสือราชการ)