เอกสารเผยแพร่

File Icon บันทึก การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ (2874)
(หนังสือราชการ)

File Icon กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศา หรือเชี่ยวชาญ รอบเดือน เมษายน 2562 (431)
(หนังสือราชการ)

File Icon ซักซ้อมเกี่ยวกับการขอรับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครู พนักงานครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (324)
(หนังสือราชการ)

File Icon การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (308)
(หนังสือราชการ)

File Icon สรุปผลการประชุม ก.จ. ครัังที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 (326)
(หนังสือราชการ)