นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

PDFพิมพ์อีเมล

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายอัครเดช  ทองใจสด
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ 24 สิงหาคม 2554

นโยบายการบริหาร
          ให้ความสำคัญกับการประสานงานเป็นหลัก  โดยอาศัยเครือข่ายการพัฒนาจากทุกภาคส่วน  เพื่อให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทุกพื้นที่  และเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญโดยมีแนวทาง ดังนี้
           1. ประสานการพัฒนากับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  ส่วนราชการตลอดจนองค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชน  กลุ่มองค์กรต่างๆ เพื่อรับทราบข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชน  อีกทั้งให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม
              2. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยให้ประชาชน  แจ้งปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการ  ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (www.phetchabunpao.go.th) ตู้ ป.ณ.333  และประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ทางหอกระจายข่าว  รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงาน  เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานราชการ พี่น้องประชาชนได้รับทราบและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานมากขึ้น

นโยบายการพัฒนา
          ในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา ผมได้พบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน  ได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหลายพื้นที่  และจากการรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาด้านต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีบางพื้่นที่อาจยังไม่ได้รับการแก้ไข เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาได้เท่าที่ควร  ดังนั้น เพื่อให้าการพัฒนาเป็นไปอย่างทั่วถึงและครอบคลุม ผมจึงกำหนดนโยบายการพัฒนาเพื่อให้มีความต่อเนื่องกับสมัยที่ผ่านมา  ซึ่งมีทั้งหมด 5 ด้าน คือ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  2. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี การกีฬาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  3. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 4. การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5. การพัฒนาการเมืองการบริหาร
             1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
               จังหวัดเพชรบูรณ์  พี่น้องชาวประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงให้ความสำัคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ำและเส้นทางคมนาคม  ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  และเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพื่อรองรับการขยายตัวของจังหวัดเพชรบูรณ์ในอนาคต  โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
                 - ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค  การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาน้ำท่วม เช่น ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระน้ำ เป็นต้น
                    - ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม  เพื่อขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและเพื่อให้การสัญจรไป-มาของประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วและได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                   - สนับสนุนใ้ห้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  เช่น ไฟฟ้า  ประปา เพื่อให้บริการแก่ประชาชนมากขึ้ัน
            2. ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
                - ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  โดยให้การสนับสนุนเกี่ยววัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถอันจะส่งผลให้คุณภาพการศึกษามีระดับการพัฒนาที่ดีขึ้น
                 - ส่งเสริมศาสนา  สืบสานประเพณีอันดีงาม  และอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา สนับสนุนกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น
                   - ส่งเสริมด้านการกีฬา  ทั้งในระดับชุมชนและจังหวัด  โดยให้การสนับสนุนเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ  เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป
                - ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน  เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ อาทิเช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก เป็นต้น
                3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
                ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจชุมชน  การส่งเสริมอาชีพของกลุ่มต่างๆ ประกอบกับจังหวัดเพชรบูรณ์มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย  จึงกำหนดให้มีการดำเนินการในด้านการบูรณะซ่อมแซมตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสร้างงานในชุมชน  อันจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชน  และเศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัด  โดยมีแนวทางดังนี้
                - ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์  เช่น การฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพ
                - สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
                - ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่  โดยก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทาง  ปรับปรุงภูมิทัศน์  รวมทั้งการให้ความรู้แก่ประชาชนในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
              4. ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
               ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย  ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์  ทำให้สภาพแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลงซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ส่งผลกระทบแก่ประชาชนในวงกว้าง  จึงได้กำหนดแนวทางดังนี้
              - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยร่วมกับองค์กร  ชุมชนและกลุ่มต่างๆ
                - ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กิจกรรมการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  การให้ความรู้แก่เยาวชน  นักเรียน นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป
              5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
                  
- ส่งเสริมและสนับสนุนผู้นำชุมชน  ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น
               - ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
               - ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
               - ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกระดับ  ให้ได้รับการศึกษาอบรม เพิ่มพูนความรู้และทักษะ และต้องนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัยจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อให้การปฏิบัติงานราชการมีความสะดวกรวดเร็ว  และสามารถบริการประชาชนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ที่เคารพ
           ผมขอเรียนยืนยันต่อท่านสมาชิกว่า ผู้จะมุ่งมั่น  ทุ่มเท ที่จะดำเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ณ สภาฯอันทรงเกียรติแห่งนี้  โดยจะใช้ความรู้  ความสามารถและประสบการณ์มาใช้ในการบริหารงานโดยจะไม่ทำให้ประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ผิดหวังที่ได้มอบความไว้วางใจให้ผม  ได้ทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์อีกวาระหนึ่งและผมเชื่อมั่นว่า  จะได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่าน  ตลอดจนข้าราชการและพนักงานทุกคน  เพื่อให้ภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายที่แถลงไว้ทุกประการ
           ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบการกระจายอำนาจการปกครองในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เป็นองค์กรปกครองของประชาชน  โดยประชาชน และที่สำคัญที่สุด เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอบคุณครับ

                  

narumol2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 69 (เมษายน-มิถุนายน 2563)
    phetchabunNewsVol69

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

banner_ita

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

COVID19_banner
1
173517

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< ตุลาคม 2020 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

แบบสำรวจ

ท่านความพึงพอใจในการรับทราบข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์