ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

PDFพิมพ์อีเมล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาไว้ทั้งหมด 5 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แนวทางการพัฒนา
1.1 สนับสนุนก่อสร้าง และปรับปรุงถนน สะพาน
1.2 สนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค และการเกษตร
1.3 สนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุงไฟฟ้า ประปา และโทรศัพท์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต แนวทางการพัฒนา
2.1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน
2.2 การส่งเสริม และสนับสนุนศาสนา ประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและการต่อต้านยาเสพติด
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข
2.5 สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กและคนชรา
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนา
3.1 การส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาผลผลิต เพิ่มคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร
3.2 สนับสนุนกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ
3.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ
3.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แนวทางการพัฒนา
4.1 สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4.2 สนับสนุนกิจกรรมด้านสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
4.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร แนวทางการพัฒนา
5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยในท้องถิ่น
5.2 พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
5.3 การสนับสนุนกิจกรรมผังเมืองรวม

nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

มุม download

  • คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 7(เที่ยววิถีไทย ในเพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด)
    phetchabuntureVer7_2562

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

 MeetingRoomPao2

baseInfo

webboardPao

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< พฤษภาคม 2019 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
1314
20212223242526
2728293031