lead nantawut

จ่าเอกนันทวุฒิ ป้องขันท์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

Users
2
Articles
129
Articles View Hits
352367

    ภาระกิจ/หน้าที่ของกองแผนและงบประมาณ

 

     ฝ่ายนโยบายและแผน

 •   งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 •   การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 •   การจัดทำแผนดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
 •   งานประสานงานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด
 •   งานคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 •   งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

     ฝ่ายงบประมาณ

 •   งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเพิ่มเติม
 •   งานการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
 •   งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
 •   งานจัดทำโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
 •   งานโครงการเงินอุดหนุนส่วนราชการที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
 •   งานโครงการเงินอุดหนุนองค์กรประชาชนที่เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
 •   งานขอความเห็นชอบขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์
 •   งานการตรวจสอบความซ้ำซ้อนและการยินยอมให้ใช้พื้นที่โครงการพัฒนา
 •   งานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 •   งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

      ฝ่ายติดตามและประเมินผล

 •   งานติดตาม

      ฝ่ายสาธารณูปโภค

 •   งานจัดทำระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
 •   งานเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 •   งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 •   งานประสานข้อมูลในพื้นที่
 •   งานวิเคราะห์ข้อมูลโครงการ
 •   งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย