lead nantawut

จ่าเอกนันทวุฒิ ป้องขันท์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

Users
2
Articles
129
Articles View Hits
354275

ทำเนียบบุคลากรกองแผนและงบประมาณ

lead nantawut

นายวิเชียร บิดาทุม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ฝ่ายแผนฝ่ายงบประมาณฝ่ายติดตามและประเมินผลฝ่ายสาธารณูปโภค
 wichien
นายวิเชียร บิดาทุม
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผนงาน
 
นางศิริพร นกแก้ว
หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ
 
นางจิรัฐยาภรณ์ แสงอาทิตย์
หัวหน้าฝ่ายติดตามและประเมินผล
 
นางสาวเพ็ญพรรณ  ฐีตานนท์
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ
 
นายนนท์  เทพแก้ว
นักวิเคราห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 NoPicMale
- ว่าง -
นักวิเคราห์นโยบายและแผน
 
นางสาวดวงใจ  เกิดยืนอยู่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 NoPicFeMale
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 NoPicFeMale
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 
นางสาวสุชาดา  เผ่าจำรูญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 NoPicMale
- ว่าง -
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นายศักดา มียศ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
adisak
นายอดิศักดิ์  พิมพานนท์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางณัฏฐณิชา  บุญส่งศรี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายชัยพร  จูมั่น
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
sutthipong
นายสุทธิพงษ์  พรหมบุญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  NoPicFeMale
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ

นายนพฤทธิ์  ฐีตานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ