lead nantawut

จ่าเอกนันทวุฒิ ป้องขันท์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

Users
2
Articles
129
Articles View Hits
354423

     วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖3 เวลา ๑5.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ อบจ.เพชรบูรณ์ ได้ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/๒๕๖3 โดยมีนายคณีธิป บุณยเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน และมี นางนฤมล วรกมลปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นเลขานุการ ได้มีการพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (เปลี่ยนแปลง) ครั้งที่ 4/๒๕๖3 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

02062563 1
02062563 2
02062563 3
02062563 4