lead nantawut

จ่าเอกนันทวุฒิ ป้องขันท์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

Users
2
Articles
129
Articles View Hits
351219

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. กองแผนและงบประมาณ ได้ประชุมข้าราชการและพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุม 3 อบจ.เพชรบูรณ์ โดยมี นางสายชล สุนทร รองปลัด อบจ.เพชรบูรณ์ รักษาราชการแทน ผอ.กองแผนและงบประมาณ เป็นประธานการประชุม สรุปผลดังนี้
     1. รายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ
     2. การจัดทำคำแถลงเพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
     3. การจัดทำร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
     4. การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นปัจจุบัน
     5. ให้ทุกฝ่ายปรับปรุงการทำงานให้มีความละเอียดรอบครอบ ศึกษาระเบียบและข้อกฎหมาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

17072563 1

17072563 2

17072563 3
17072563 4