lead nantawut

จ่าเอกนันทวุฒิ ป้องขันท์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

Users
2
Articles
129
Articles View Hits
354796

     วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. กองแผนและงบประมาณ ได้ประชุมข้าราชการและพนักงานจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 3 อบจ.เพชรบูรณ์ โดยมี นายนิธิศ ผดุงลักษณ์ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ เป็นประธานการประชุม สรุปผลการประชุมดังนี้
     1.กำชับเกี่ยวกับเรื่องการเบิกจ่ายน้ำมันสำหรับรถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามหนังสือระเบียบ/กฎหมายอย่างเคร่งครัด
     2. ให้มีการกลั่นกรองตรวจสอบขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด
     3. การรับนโยบายผู้บริหารที่ได้มีข้อสั่งการ ให้รีบดำเนินการขับเคลื่อนด้วยความรวดเร็ว และเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ/กฎหมาย
     4. การจัดทำหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบฯ งานสารบรรณ และปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
     5. ให้ศึกษาการเขียนโครงการฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

img1709256301
img1709256302
img1709256303
img1709256304