lead nantawut

จ่าเอกนันทวุฒิ ป้องขันท์
ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

Users
2
Articles
129
Articles View Hits
354800

logoPao2018

รายงานผลการดำเนินการ

ประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

download green