ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน
o10 แผนดำเนินงานประจำปี
o11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
o12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
o13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
o14

คู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

   - คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษี/การรับนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์

   - คู่มือสำหรับประชาชน : คู่มือสำหรับประชาชนในการร้องเรียน/ร้องทุกข์

o15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

o16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

o17

E-Service

   - เมนูระบบสารสนเทศ

   - ระบบแจ้งชำระค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.เพชรบูรณ์ออนไลน์

   - ระบบจองห้องประชุม อบจ.เพชรบูรณ์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   - ระบบร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   - แบนเนอร์ระบบร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

   - กระดานสนทนา

   - Facebook Messenger อบจ.เพชรบูรณ์

o33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   - ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพฟื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

   - ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้เสีย ตามโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านรวมทรัพย์-บ้านหนองภิรมย์ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 16 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

จตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   - ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

   - สื่อประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ "งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)"

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
o36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

   - ขยายกรอบเวลาและทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

o40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต