การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
o29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

o30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   - ระบบร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   - แบนเนอร์ระบบร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ

o31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

   - กระดานสนทนา

   - Facebook Messenger อบจ.เพชรบูรณ์

o33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   - ประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพฟื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

   - ประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่หรือผู้มีส่วนได้เสีย ตามโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านรวมทรัพย์-บ้านหนองภิรมย์ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 16 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์