ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o27

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

o28

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   - ระบบร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   - แบนเนอร์ระบบร้องเรียน Traffy Fondue

o29

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
o30

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม