จตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
o34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   - ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

   - สื่อประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ "งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)"

o35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
o36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

o37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสียงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
o38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)

   - ขยายกรอบเวลาและทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

o40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

o41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต