บุคลากรฝ่ายการเงินและบัญชี

นางอมรรัตน์ ผดุงนึก
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

 

นางนพรัตน์ คล้ายทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

นางสาวศรวนีย์ ไฉนงุ้น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางชุติมา นักระบำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

นางสาวชานิกา ศิริประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

นางจินตนา โสภากาศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวพรวิภา ต้นเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นางสุธาสินี เหาะหา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นายวริทธิ์ พั่วแพง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางรุ่งทิพย์ อินทร์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

บุคลากรฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสุพัตรา แพรขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

นางสุพัตรา แพรขาว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

นางสาวทิชากรณ์ แสงบุตรดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

  

 


นางสาวนวลฤดี โสดบ้ง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

 

นางอารีรัตน์ ด้วงวงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นายวัชรพงศ์ เมตตา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

 

บุคลากรฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

นายกรเอก ปานลักษณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

 

นางชมพูนุท ฝั้นคำสาย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

นางพิมลวรรณ พิมพานนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  

 


นางธนพร แตงอ่อน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

นายเอกราช ราตรี
พนักงานขับรถยนต์

 

 

นางณัฐกฤตา โพธิ์ชัยรัตน์
นักวิชาการคลังชำนาญการ