เขตอำเภอเขาค้อ

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 หจก.มิตรศิลป์บริการ 149 ม.2 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ
2 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น สาขา 1 (757) 192/1 ม.1 ต.นาแซง อ.เขาค้อ
3 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น สาขา 2 64 C 17 ม.5 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ

เขตอำเภอหล่มสัก

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 หจก.รวยสมจิตร 357 ม.5 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก
2 น.ส.อัญชลี แซ่เหล่า 17/2 ม.10 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
3 นายมาโนชย์ บุญเผย 103 ม.2 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก
4 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอปอร์เรชั่น(สาขา 1) 720 34/1 ถ.สามัคคีชัย ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก
5 หจก.มิตรศิลป์ปิโตรเลียม 124/16 ถ.คชเสนีย์ ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก
6 บจก.ทรีเคออยล์ (ปตท.) 48 ม.10 ต.ตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก
7 บจก.ไดมอนด์ออยล์ หล่มสัก 55/1 ถ.สามัคคีชัย อ.หล่มสัก
8 บจก.ซัสโก้ (มหาชน) สาขาน้ำชุน 363 ม.3 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก
9 หจก.วานิชย์พิบูลย์ 2/9 ม.4 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก
10 บจก.ปิโตรเลียมไทย 928 คอปอร์เรชั่น (สาขา 2) 1 ม.5 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก
11 หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส (คาร์เทค) 22 ถ.สามัคคีชัย อ.หล่มสัก
12 บจก.ทรีเคออยล์ (ปตท.ดงขวาง) 55 ม.11 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก
13 หจก.ช.พรชัยเซอร์วิสหล่มสักเซอร์วิส (ปั๊มเชลล์)) 74 ม.4 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
14 บจก.สหพัฒนาบรรจุแก๊ส (ปตท.แยกพ่อขุน) 70 ม.16 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก
15 บจก.สหพัฒนาออยล์ (ปตท.ทางขึ้นน้ำหนาว) 97 ม.7 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก
16 บจก.สหพัฒนาปิโตรเลียม 71 ม.16 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก
17 หจก.ลีลาปิโตรเลียม 155-156 ม.1 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก
18 นายหลั่ง แสงหาญ  88/4 ม.9 ต.วัดป่า อ.หล่มสัก
19 บจก.มีแสงปิโตรเลียมเพชรบูรณ์ (ปั้มคาร์เทค) 113 ม.12 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก
20 บจก.ปิโตรเลียมไทยคอปอร์เรชั่น(สาขา 3) 3 73 f 92/2 ม.4 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก
21 บจก.ปัทมาออยล์ 104 ม.5 ต.ฝายนาแซง อ.หล่มสัก

เขตอำเภอหล่มเก่า

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 สหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า (สำนักงานใหญ่) 10 ม.6 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
2 นางบัวใบ ศรีภูมิ 42/1 ม.1 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า
3 หจก.หล่มเก่าปิโตรเลียม (สนง.ใหญ่) 113 ม.1 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า
4 นางประไพ มาพิจารณ์ 48/1 ม.1 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า
5 นายสำนัก คำผง (ธนพรออยล์) 116 ม.13 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
6 นางสาวเวณิกา จันสา 47 ม.1 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
7 นายเสมอ วงษ์ทอง (เสมอบริการ) 112 ม.8 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า
8 นางสาวสาริกา กินา 197 ม.6 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
9 นายกรีติยุต กิ่งพุ่ม 27 ม.6 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า
10 นายวัง แก้วจิตร 153 ม.4 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า
11 นางนิตยา สอนสุภาพ 79 ม.8 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า
12 สหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า จำกัด 10 6 ถ.พิทักษ์บำรุง ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
13 นางสาวรวินันท์ ทีแสงแดง 49 ม.3 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า
14 นางศิริรัตน์ แก้วแย้ม 3 ม.9 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
15 นายนิลัน อินไข 82 ม.8 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า
16 นางบัวลัย อินไข  22 ม.10 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า
17 หจก.หล่มเก่า พีแอนด์เค ปิโตรเลียม 26 ม.6 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
18 นางสำเร็จ คำเลิศ 80 ม.3 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า
19 นายสมศักดิ์ ศิริเจริญสุข 109 ม.4 ถ.หล่มสัก-ท่าข้าม ต.นาซำ อ.หล่มเก่า
20 นางสาวสิริรัตน์ กุลเกลี้ยง 175 ม.1 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า
21 นายธนัช ชำนาญพันธุ์ 53 ม.6 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
22 นางวรสา สายคำเลิศ 227 ม.10 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า
23 นายณรงค์ คำกุ้ง 90 ม.6 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า
24 นายเต็ง แซ่เถา 154/1 ม.14 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า
25 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัด (สาขาหล่มเก่า1) 137 ม.1 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
26 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัด (สาขาหล่มเก่า 2) 48/2 4 ถ.หล่มสัก-เลย ต.นาซำ อ.หล่มเก่า
27 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัด (สาขาหล่มเก่า 3) 175 ม.6 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า
28 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัด (สาขาหล่มเก่า 4) 154/1 ม.9 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
29 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัด (สาขาหล่มเก่า 5) 88 ม.3 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า

เขตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 นายกลด แก้วเข็ม (กลดบริการ) 50 ม.3 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์
2 นายปราณีต ชังคะนาก (ลุงเล็กบริการ) 136 ม.11 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์
3 นางจันทร์ทิพย์ บุญรัชกุล (ประเสริฐบริการ)  80 ม.10 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์
4 นางสายพิน มณีพิทักษ์ (นกแอนวิท เซอร์วิส) 97 ม.2 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์
5 นางสาวนฤมล เจริญทิม 69 ม.1 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์
6 นายสมคิด ลีละโรจน์ 225 ม.6 ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์
7 นายอัคพล ทวีสุข (หจก.พี.เอ็ม.พี.ทวีสุข) 47 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
8 นายศักดิ์ชัย ธนเมธีกุล (ธนะเวชภัณฑ์) 311/1 ม.6 ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์
9 นายแสวง ปัญญาประสิทธิ์ 53/3 ม.4 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์
10 นายไชยันต์ แสงจำปา  99/1 ม.12 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์
11 นางสุภารักษ์ ศรีจันทร์ 130 ม.6 ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์
12 บริษัท ปตท.สาขาสวัสดิการราชภัฎเพชรบูรณ์ ม.ราชภัฎเพชรบูรณ์ ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์
13 บริษัท ปิโตรเลียม คอปอร์เรชั่น จำกัด (สาขาหัวยสะแก) 143 ม.9 ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์
14 บริษัท ปิโตรเลียม คอปอร์เรชั่น จำกัด (สาขาเมืองเพชรบูรณ์ 029) ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์
15 บริษัท ปิโตรเลียม คอปอร์เรชั่น จำกัด (สาขาเมืองเพชรบูรณ์ 2) 100 ม.3 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์
16 บริษัท ปิโตรเลียม คอปอร์เรชั่น จำกัด (สาขาเพชรบูรณ์6 59K), บริษัท เพชรชมภูปิโตรเลียม จำกัด, บริษัท เพชรชมภู แอลพีจี จำกัด 47 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
17 นายสมพร เจริญทิม 134 ม.2 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์
18 นางแบ๊ง ทองเปรม 92 ม.6 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์
19 หจก.กิจพิบูลย์บริการ 9/3 ถ.สามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
20 นางสาวกุลธิดา มาอยู่วัง 18/2 ม.3 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์
21 บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด 130 ม.1 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์
22 นายประจักษ์ ทองบ่อ 26/2 ม.3 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์
23 นายชะเอียน ยาโต 32/1 ม.2 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์
24 นางเกล็ดทอง จันทร์สีทอง 7 ม.12 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์
25 นางสงัด ศรีจริยา (เสถียรการเกษตร) 139/3 ม.6 ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์
26 นายหัน นามา 55/2 ม.4 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์
27 นางหน่วง วรรณทร 17 ม.9 ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์
28 นายมาโนช ไทยขำ 84/5 ม.4 ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์
29 นายสมศักดิ์ ศรีวิชา 203 ม.5 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์
30 นางสาวสงกรานต์ แพงศรี 65/11 ม.1 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์
31 นางเขมริน คำสิงห์ 86/5 ม.9 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์
32 นายสุชาติ หาญลำใย 165/2 ม.8 ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์
33 นายสมบูรณ์ ติณะคัด 135 ม.8 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์
34 นายเสน่ห์ ธูปหอม 149 ม.5 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์
35 หจก.เพ็งพุฒปิโตรเลียม 42 ม.11 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์
36 นายฟิต แก้วกรเมือง 201 ม.5 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์
37 หจก.เชื้อหงษ์ 224 ม.13 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์
38 นายสมพงษ์ พึ่งพิบูลย์ 101/1 ม.1 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์
39 นายสุชาติ สุขสมบูรณ์ 86 ม.9 ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์
40 นายเพลิน บานนูน 107 ม.12 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์
41 นายจรูญ วรรณทร 42 ม.3 ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์
42 นายสำเภา จี่มุก 154 ม.4 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์
43 นางจำเนียร คำสุข 110 ม.3 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์
44 นางลำพึง สีงาม 89 ม.9 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์
45 นางสมศรี ชาติชำนาญ 12 ม.6 ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์
46 นายสายยน คำส้อม 17 ม.10 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์
47 นายวัน แซมสีม่วง 3 ม.9 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์
48 นางอาภรณ์ สังข์ทอง 46 ม.8 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์
49 นายสมบูรณ์ แก้วกองแสง 152/4 ม.2 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์
50 นายสวง อ่ำน้อย 36/4 ม.2 ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์
51 นายชาตรี จันทร์ดวงตา 14 ม.8 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์
52 นายสวัสดิ์ สิงห์ทอง 26/1 ม.6 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์
53 นางสาวสุธาสินี เศรษฐี 61 ม.12 ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์
54 นายเสวียน คณะแพง 151/3 ม.1 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์
55 นางสมคิด รอดพั้ว 75 ม.9 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์
56 นางปรียา ตองอ่อน 143 ม.1 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์
57 นางจำนงค์ ยวงเงิน (จำนงค์บริการ) 88/1 ม.1 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์
58 นางสาวกมลภรณ์ กองพล 149 ม.2 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์
59 นายสุริยะ สุขหอม 299 ม.1 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์
60 นายผวน สามสี 3/1 ม.4 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์
61 นางมุ่ยเตียง มาเมือง 173/1 ม.2 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์
62 บริษัท เอสอาร์ ซินเนอร์จี จำกัด 555 ม.5 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์
63 นางพรรณิภา ทูสาวุธ 75/2 ม.3 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์
64 นางปัดชา ทาสี  78 ม.13 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์
65 นางประพจน์ เมืองพรม (ส.รุ่งเรืองพานิชย์) 59 ม.2 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์
66 นายหมื่น บุญเกตุ 145 ม.10 ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์
67 นางอำพร แสนลี 200/31 ม.8 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์
68 นายลัทธิ์ ปัญญาดี 125 ม.12 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์
69 นายคำกอง แว่นแก้ว 164 ม.5 ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์
70 นางศรีรัตนา ไม้ละเมิน 36 ม.4 ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์
71 นายจรัญ ใหม่สุวรรณ 99/2 ม.5 ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์
72 นางละมัย พรหมเศรณี 45/3 ม.7 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์
73 นางลำพูล กระสงค์ 29/1 ม.6 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์
74 นายบรรเทิง โตฤทธิ์ 92 ม.9 ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์
75 นายสิทธิพงษ์ ขันไร่ 30/1 ม.7 ต.ตะเบาะ อ.เมืองเพชรบูรณ์
76 นายสนั่น ลอนหิน 191 ม.7 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์
77 นางศิริพร เจริญพุฒ 62/4 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์
78 นายอานัส ทัดช่อม่วง 50 ม.8 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์
79 นางนิธิตรา โรจน์จันทัน 39 ม.20 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์
80 หจก. ช.เอราวัณมหกิจ 130 ม.8 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์
81 นายกาต้า ณ วิเชียร 49 ม.9 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์
82 นายบุญทำ วังคีรี 27 ม.10 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์
83 นายเรียม วงจันทา 120/3 ม.8 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์
84 นายชัยโรจน์ เหมือนศรีชัย 100 ม.4 ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์
85 นางเฉลิมพล สุนันทวิทย์ 44/1 ม.6 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์
86 นางสมศิริ ทองขาว 292 ม.8 ต.ท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์
87 นายสมัย ปิ่นอยู่ 167/1 ม.12 ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์
88 นางสาวทรัพย์ เพิ่มรักษ์ 33 ม.3 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์
89 นายหริ่ง ขุนแก้ว 101 ม.9 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์
90 หจก.เขาค้อออยล์ จำกัด 99/9 ม.2 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์
91 นายเสน่ห์ ธูปหอม 79 ม.11 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์
92 นางบัวลี ยวงเงิน 5 ม.15 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์
93 นางสาวอภิญญา ชัยพฤกษ์ไพรวัน 24 ม.14 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์
94 นางรำเพย ต้นเพชร 24/4 ม.2 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์
95 นายสมหวัง โตมา 42/4 ม.3 ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์
96 นางประกาย อินทร์พินิจ 77 ม.1 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์
97 นายฉ่ำ ไพเราะ 194 ม.5 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์
98 นายมงคล ปัญญาส่าน 85 ม.5 ต.ห้วยสะแก อ.เมืองเพชรบูรณ์
99 หจก.กิจพิบูลย์บริการ 555 ม.2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์
100 นางอรุณ คนธาร์ 24 ม.8 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์
101 นางมนต์นิภา เปลือยหนองแข้ ถ 2271 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์
102 นางวันนา ทองใบ 107/1 ม.7 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์
103 นางดี นกมั่น 169 ม.10 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์
104 นายตะวัน อิ่มจันทร์ 145 ม.4 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์
105 นางทอง พรหมแสง 147 ม.4 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์
106 นางมะลิวัลย์ ปิ่นนาง 5 ม.2 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์
107 นายจำรัส ชำนาญการ 16 ม.7 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์
108 นายธนวัฒน์ บุญทิพย์เจริญ 120 ม.5 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์
109 นางน้อย นาเจริญ 7 ม.9 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์
110 หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส  239/102 ม.1 ต.ชอนไพร อ.เมืองเพชรบูรณ์
111 หจก.วีรชัยหล่มสักเซอร์วิส  69 ม.6 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์
112 บริษัท สหพัฒนา ออยล์ จำกัด สาขา 0001 71 ม.5 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์
113 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สาขาวังชมภู 936 ม.3 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์
114 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านโตก 79 ม.13 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์
115 นางบุบผา จีเวิน 43/1 ม.7 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์
116 นางสาวมัลลิกา ดวงอุปะ 239 ม.9 ต.วังชมภู อ.เมืองเพชรบูรณ์
117 นางสาวพัชราภรณ์ แว่นแซว 22/2 ม.7 ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์
118 นายน้อย ดวงอุป 239 ม.2 ต.นายม อ.เมืองเพชรบูรณ์
119 นายหนูใด ชาอุ่น 105 ม.8 ต.ห้วยไร่ อ.เมืองเพชรบูรณ์
120 กลุ่มโครงการน้ำมันชุมชนบ้านน้ำร้อน(นายวัลชัย ศรีพิมพ์) - ม.2 ต.น้ำร้อน อ.เมืองเพชรบูรณ์
121 นางลมโชย ทองสุข 31 ม.6 ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์
122 นางอารี ท้าวเงิน 193/1 ม.10 ต.ระวิง อ.เมืองเพชรบูรณ์
123 นายหลั่ง แสงหาญ 88/4 ม.9 ต.นาป่า อ.เมืองเพชรบูรณ์

เขตอำเภอหนองไผ่

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จก สาขาตลาดกลาง 132 ม.13 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
2 สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จก สาขาห้วยโป่ง 77 ม.12 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่
3 สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จก สาขา ท่าแดง 61 ม.1 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่
4 นายนรัส ตรีศูนย์ 39 ม.12 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่
5 นายวันชัย ตรีสูน 49 ม.12 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่
6 หจก.จี แอนด์ จี หนองไผ่ 222 ม.14 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
7 หจก.ไทยเสรีบ้านโภชน์ 339/1 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่
8 บ.โตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จก.หนองไผ่ 2 (323) 214 ม.11 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
9 บ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จก.หนองไผ่ 1 (310) 875 ม.7 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
10 น.ส.สิทธิพร สุเมรุไหว 60 ม.7 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่
11 น.ส.กาหลง วันคอยท่า 8 ม.3 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่
12 นางวงเดือน พั้วป้อง 82 ม.11 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่
13 นายอำนาจ ควรประเสริฐ 290 ม.1 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่
14 นางบุญเพ็ง ยอดแสง 18 ม.8 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่
15 นางสาวศศินา ภักดิ์ใส 182 ม.7 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่
16 นายท่วงกวง เจริญผล 86 ม.4 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่
17 นายจำนง ลุนทา 514 ม.1 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่
18 นายผลทิพย์ แสงสีดา 139 ม.2 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่
19 นายภิญโญ แสงสุกกุล 170 ม.5 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่
20 นายทองปาน ผลภักดี 170 ม.9 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่
21 นายชิตพล ธรรมยศ 108 ม.4 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่
22 นายเผ่น พรหมกามินทร์ 109 ม.4 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่
23 นายเรืองฤทธิ์ คำวงษ์งาน 1006 ม.12 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่
24 นายบุญรัตน์ กาพแก้ว 114 ม.7 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่
25 นางสาวนิสา พันภูวงษ์ 223/2 ม.6 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่
26 นายสมัย วงษ์เคน 36 ม.7 ต.วังทาดี อ.หนองไผ่
27 นางสุรัชนิดา พันธ์เพ็ง 638 ม.6 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่
28 นายจงลักษณ์ โสประดิษฐ์ 108/1 ม.8 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่
29 นายสุพล วิโรจน์นพรัตน์ 79 ม.6 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่
30 นางเลียม เดือนเพ็ง 28/1 ม.1 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่
31 หจก.นำชัยปิโตรเลียม 212 ม.8 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
32 นายประสิทธิ์ ลายทิม 205 ม.2 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่
33 นางบัวผัน มีศิลป์ 104 ม.1 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่
34 หจก.โรจน์ประทักษ์บริการ 218 ม.6 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่
35 นายปิติ ตันติเสรีรัตน์ 248 ม.6 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่
36 หจก.ไทยเสรีบ้านโภชน์ 339/1 ม.9 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่
37 นายธานินทร์ สาวันทา 240 ม.5 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่
38 นางอารมณ์ มีศรี 72 ม.8 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่
39 นางเสาวลักษณ์ ไทยเจริญรักษากุล 50 ม.3 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่
40 นายดำรงศักดิ์ สกุลหอม 1828 ม.7 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
41 นางสมนึก เหลือมเทศ 103/4 ม.4 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่
42 หจก.จี แอนด์.จี หนองไผ่ 222 ม.14 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
43 บ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จก. 875 ม.3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
44 บ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จก. 214 ม.7 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
45 ประเสริฐ ศรีเมือง 238 ม.4 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่
46 นางสาวลัดดา คำมอญ 115/1 ม.3 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่
47 นายเสกสรร นวลชม 218 ม.5 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่
48 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว 138 ม.1 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่
49 นางสาวภัทราภรณ์ เกรัมย์ 42 ม.10 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่
50 นายนิวัฒน์ ปัญญาส่าน 250 ม.9 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่
51 นางสาวสุรัชนิดา พันธุ์เพ็ง 638 ม.6 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่
52 นางสาวรัตติญา นวลนิล 54/1 ม.7 ต.วังโบถส์ อ.หนองไผ่
53 นายสมพงษ์ ชาชำนาญ 242 ม.6 ต.วังโบถส์ อ.หนองไผ่
54 นางพวงเพ็ชร ถุนพุฒดม 35 ม.9 ต.วังโบถส์ อ.หนองไผ่
55 นายสำเภา ทับทิมศรี 179 ม.8 ต.วังโบถส์ อ.หนองไผ่
56 หจก.เกษมมอเตอร์ 56 ม.10 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่
57 นางพรพิศ หลีเกษม 96/1 ม.12 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่
58 นายณัฐดนัย ตรีสูญ 399 ม.12 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่

เขตอำเภอบึงสามพัน

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 นางสมคิด ทรงจอหอ 178/5 ม.2 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
2 นายลัน สุวรรณบุตร 106/1 ม.4 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน
3 นายสมเกียรติ บุญก้อน 7/3 ม.2 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน
4 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน จก 260 ม.2 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
5 หจก.หินดาดน้อยบริการ 13 ม.6 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
6 น.ส.อุมาภรณ์ บุษดี 99 ม.1 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน
7 นายอิน อิ่มศีล 47 ม.1 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน
8 น.ส.จำรัส รินสอน 54 ม.4 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน
9 บ.ปิโตรเลี่ยมไทยคอร์ปอเรชั่น จก. 150 ม.7 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
10 นายบุญสม แก้วเพ็ชร 110 ม.4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
11 หจก.ผลสว่างบริการ 91 ม.4 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
12 นายสายันต์ แป้นแก้ว 41/1 ม.13 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
13 นางสาวกำไร นามะสิทธิ์ 130/1 ม.15 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน
14 นายอภิชัย ชะเอม 15 ม.1 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน
15 นางสาวรัศรินทร์ คำรินทร์ 71 ม.4 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน
16 นางสาวสมบูรณ์ ทวีรัตน์ 452 ม.11 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน
17 นางสาวชุติมา แสงระคู 78 ม.10 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน
18 นายสมบูรณ์ เข็มทิพย์ 11 ม.13 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
19 นายวิรัช กาลเทพ 333/5 ม.4 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
20 นายประเสริฐ นิ่มพาณิชย์ 111/1 ม.10 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน
21 หจก.หนองบัวเพชรนคร 179 ม.12 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
22 หจก.พัฒนาผลปิโตรเลียม 26 ม.3 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
23 หจก.แม่พารวยขนส่ง 185/1 ม.12 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
24 นายสุพัฒน์พงษ์ ไพรพนม 29 ม.11 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน
25 จี.แอนด์.จี.บึงสามพัน 22/2 ม.7 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
26 หจก.นิยมชัยบริการ (2003) 136 ม.10 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
27 หจก.หินดาดน้อย (ลูกค้า) 13 ม.6 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
28 หจก.เกษมออยล์ 168 ม.11 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน

เขตอำเภอวิเชียรบุรี

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จก สาขาพุเตย 112 ม.8 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี
2 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จก สาขาสามแยก 19 ม.1 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
3 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จก สาขาท่าโรง 441 ม.6 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
4 นายอนุพงษ์ อ้นชัยยะ 203 ม.3 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
5 นางสาวจุรีรัตน์ พัดศรี 154/1 ม.9 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
6 นายสมศักดิ์ พัดศรี 92 ม.9 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
7 นายบรรจง วงษ์โพธิ์ 19 ม.3 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
8 นายบุญเสริม เกสร 22 ม.15 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
9 นายพงษ์ศักดิ์ นาคจำนง 73/2 16 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
10 นางสด ทั้งพรม 247 ม.16 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
11 นายสันติ มิ่งขวัญ 10 ม.9 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี
12 นางพิไฬพัน จันสน 105 ม.6 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
13 นางรุ้งรัตน์ กรองแก้วอารยะ 120 ม.8 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี
14 นางกิมเตียง แซ่เตีย 158 ม.7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
15 นางสาวอรวรรณ ปุญญวัฒนะ 339 ม.2 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
16 นายแดง เปลี่ยนแก้ว 42 ม.3 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี
17 นายถาวร โม่งประณีต 27/1 ม.8 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี
18 นายสะอาด คำเขียว 109 ม.4 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี
19 นางสาวกาญจนา เพิ่มสุวรรณ 7 ม.10 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
20 หจก.พ.แสงชัยปิโตรเลียม 241 ม.10 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
21 หจก.หงษ์ฟ้าภาคสามสี 102 ม.10 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
22 นายสมภาร ครุคราม 40/1 ม.5ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี
23 นายอุทัย ศรีทอง 182 ม.4 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
24 นางมาลี เขตจุตตุรัส 329 ม.5 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี
25 นายประวัติ อุดมผล 17 ม.7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
26 นายบัญชา เนตรยานันทร์ 147 ม.1 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
27 นางเจริญ เขตจัตตุรัส 47 ม.7 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
28 นายสมเวช จันทา 4 ม.4 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
29 นางวันนา พิชัยกุล 207 ม.2 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
30 นางบัวหลวง ฉิมใจงาม 132 ม.2 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
31 นายชาวัน ปิ่นสุวรรณฺ 107 ม.15 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
32 นางธนพร สมพุทะ 103 ม.11 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
33 นายพดุง พวยศิริ 173 ม.1 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
34 นางสาวนารีวรรณ ยังเจริญ 4 ม.2 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
35 นางขนิษฐา ทองใจสด 300 ม.2 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
36 นางอารีรัตน์ ผลทรัพย์ 288/1 ม.5 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
37 นางทัศยพร กรรมา 156 ม.1 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
38 นางหนูทัน ภูภมร 103/1 ม.4 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
39 นายเติม ฟากวิลัย 42 ม.9 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
40 นายโชคชัย ชุ่มบัง 28 ม.9 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี
41 นางสาวพัชรี อุบาศรี 103 ม.10 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี
42 นายกอง พหลทัพ 287 ม.10 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
43 นางพัตรวิตรา บัวหลวงงาม 1 ม.1 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
44 นางสะอิ้ง อินทร์กลั่น 394 ม.2 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี
45 นายพินิจ เรียนรู้ 159 ม.5 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
46 นางสังวาล คุ้มทรัพย์ 115 ม.2 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
47 หจก.คนรุ่นใหม่ 294/1 ม.2 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
48 นางสาวณัฐฐา เนื่องจากพิมพ์ 294/1 ม.2 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
49 นายมงคล ตางาม 66 ม.10 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี
50 นายทัน ภู่สุวรรณ 157 ม.1 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
51 นางน้ำค้าง จักรนารายณ์ 16 ม.12 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
52 นางดวงจันทร์ สุวรรณทอง 193/1 ม.3 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
53 นายจิม ยุงขุนทด 24 ม.10 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
54 นายแสน ปั้นโต 92 ม.10 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
55 นางวิมล เฟืองอ่อน 189 ม.3 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
56 นายสมัย ประทุมไทย 99 ม.8 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
57 นายสุริ วงษ์คำมา 99 ม.11 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี
58 นางไพรัตน์ ดอนโคกสูง 12 ม.17 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
59 นายเทือง สอนออน 94 ม.12 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
60 นายถาวร สายสอน 69 ม.9 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
61 นายเอี่ยม แก้วบางกะพร้อม 53 ม.3 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี
62 นายสามารถ อินชู 35 ม.1 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
63 นายวิรัชน์ หล่ำกูล 41/1 ม.3 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
64 บมจ.เมเจอร์ เซ็นทรัล 234 ม.1 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
65 นางดวงจันทร์ เกิดมั่งมี 43 ม.7 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
66 นางสาวอรวรรณ อานพรหม 268 ม.6 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
67 นางนกแก้ว เนียมเที่ยง 3 ม.7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
68 นางฉลอง สุทธาเนตร 72 ม.8 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี
69 นางประพิตย์ ครูทำนา 365 ม.4 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
70 นางรุ่งเรือง ทรัพย์เมฆ 75 ม.18 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
71 บ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่ 80 ม.7 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
72 นายรชานนท์ แก้วเกิด 106/3 ม.12 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
73 นางสาวพิริยาภรณ์ พุทธศรี 287 ม.7 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
74 นางสาวธาราพันธ์ ดีสันเทียะ 3/1 ม.4 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
75 นางสาวธัญญาดา แก้วเกิด 99 ม.1 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
76 บ.ศรีสะอาดแก๊ส จก. 48 ม.1 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
77 นางกัลยา ศรีวิจารย์ 251 ม.4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี
78 นางสวอง วราหล 53 ม.8 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
79 นายธนา โตมะนิตย์ 353 ม.7 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
80 นางสมพร พลเวียง 22 ม.10 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
81 นายสมหมาย สังกรณีย์ 71/1 ม.2 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
82 นายปิยะ ไพรสิงห์ 45 ม.16 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
83 นางมณีรัตน์ แก้วเกิด 150 ม.4 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
84 นายรังสรรค์ ถุ่นมะลัง 120 ม.10 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
85 นายประยงค์ สงกล้าหาญ 131/2 ม.1 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
86 นายสุชิน ภักดีจันทร์ 3/4 ม.6 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี
87 นางสาวสรัลรัตน์ ทามา 118 ม.5 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
88 นางสาวละม่อม สิทธิขุนทด 9 ม.1 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี
89 นายสมนึก หอมชะมด 252 ม.7 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
90 หจก.บัญชาบริการ 147 ม.1 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี

เขตอำเภอศรีเทพ

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ 36 ม.12 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
2 นายสมหมาย ชมภูวงษ์ 274 ม.1 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
3 นายพิชัย เดชะปิยะมิตร 37 ม.6 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ
4 หจก.สุทธิศรีเทพ 222/1 ม.2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
5 นางสาวสมคิด อิ่มมาก 216/1 ม.2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
6 นายเสียม บุญสมสู่ 11 ม.6 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
7 นายบรรจง อินทร์บุญเชิด 140 ม.13 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
8 นายบำรุง พันพูล 137 ม.7 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
9 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขา ศรีเทพ 417) 904 ม.5 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
10 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขา ศรีเทพ 2) 126/1 ม.5 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
11 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขา ศรีเทพ 3) 195 ม.3 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ
12 นางคำแปลง บุประปา 16 ม.14 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
13 นายทอง ทองเกล็ด 243 ม.4 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ
14 นายเฉลิมชัย สมัครการ 251 ม.1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
15 นายสมบัติ งามเลิศ 4 ม.1 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
16 นางสาวนฤนันท์ ตะกรุดสงฆ์ 18 ม.1 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
17 นางสวรรค์ ชัยเจริญ 1 ม.2 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
18 นายสมพง สังกรณี 50 ม.21 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
19 นางสาวอุไร กลิ่นโกสุม 52 ม.10 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
20 นายเสน่ห์ พุทธศรี 169 ม.1 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
21 นายเมือง คำมา 68 ม.1 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
22 นางขวัญใจ สนุ่นดี 45 ม.13 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
23 นายเชาวลิต แรงมาก 117 ม.1 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ
24 นางสาวบังอร มณีวงษ์ 220 ม.6 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
25 นายเจิม ศรีไพร 2/1 ม.5 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
26 นายอภิสิทธิ์ ซาชัย 59 ม.5 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ
27 นายสุนทร สุขหนู 160 ม.2 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
28 นางสาววรรณา ศรีทอง 28 ม.9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
29 นางนงค์คาญ ยาแสง 27/1 ม.3 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
30 นางสาวสุมาลี ภู่ทอง 60 ม.2 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
31 นายประเวทย์ วงศ์ประสิทธิ์ 199 ม.3 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
32 นางสาวกิติยา อินทร์เสน่หา 121 ม.8 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
33 นางศิริพร จาดกลาง 8/1 ม.1 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
34 นายบรรลุ ศิริมนตรี 99 ม.13 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
35 นายทินกรณ์ ไชยปลื้ม 126/1 ม.5 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
36 บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด 99 ม.9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
37 นายวุฒิ ตะกรุดเดิม 45 ม.13 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
38 นายณรงค์ อยู่คง 115 ม.7 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
39 นายจีระศักดิ์ สืบสุนทร 31 ม.6 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
40 นายสรศักดิ์ หะสิตะ 185/1 ม.3 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ
41 นายจอง ต่ายตะเวน 22/1 ม.2 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
42 นางสมศรี สังกรณ์ 114 ม.13 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
43 นางปราณี อินเสน่หา 24 ม.8 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
44 นางสาวมาเลียม สุขหนู 160 ม.2 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ

เขตอำเภอน้ำหนาว

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 นายสมควร กองธิราช 260 ม.2 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว
2 นางสาวกันต์กมล คำมีอ่อน 409 ม.3 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว
3 นายปิยะพงษ์ ขวัญหอม 7 ม.3 ต.หลักด่าน อ.น้ำหนาว
4 นางอรอุมา ตุ้ยด้วง 240 ม.2 ต.โคกมน อ.น้ำหนาว
5 นายสุวัฒน์ จิระวัฒน์ 54 ม.6 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว
6 นายกุล โสดา 144/1 ม.2 ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว

เขตอำเภอชนแดน

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 สหกรณ์การเกษตร อ.ชนแดน 435 ม.7 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน
2 นางสาวจันทนิภา สิริอารีย์ 260 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน
3 นายตี๋ แก้วต้น 213/1 ม.4ต.ชนแดน อ.ชนแดน
4 นายถาวร หอมนวล 62/1 ม.5 ต.ลาดแค อ.ชนแดน
5 นางสุนีย์ ถี่ป้อม 938 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน
6 นางสาวพิชญ์นรี สันวงศ์ 111/1 ม.9 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน
7 นายปรีชา ผดุงโกเม็ด 111 ม.4 ต.ดงขุย อ.ชนแดน
8 นายชรินท์ ชัยแก้ว 50/1 ม.5 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน
9 นายประพันธ์ วงส์วันนา 335 ม.8 ต.ลาดแค อ.ชนแดน
10 นายประจวบ ลำภูพวง 112/1 ม.10 ต.ลาดแค อ.ชนแดน
11 นางสาวตรีฉัฐ นวลสวาท 70/1 ม.8 ต.ลาดแค อ.ชนแดน
12 นายมานพ เหลือหลาย 57 ม.7 ต.ซับพุธรา อ.ชนแดน
13 หจก.สหมิตรชนแดนบริการ ต.ชนแดน อ.ชนแดน
14 บริษัท ฟ้าศิริชัยการปิโตรเลียม ต.ชนแดน อ.ชนแดน
15 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 90 ม.9 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน

เขตอำเภอวังโป่ง

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 บริษัท เอ็นแอนด์เอ็ม 2018 จำกัด 242 ม.1 ต.วังหิน อ.วังโป่ง
2 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค. เพชรบูรณ์ จำกัด 197 ม.1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง
3 นางสาวดาวรุ่ง มโนนัย 4 ม.6 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง
4 นายธีระกุล สิงหะแสนยาพงษ์ (ปั๊มสีฟ้า) 419 ม.13 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง
5 นายอุดม พรมภักดี 144 ม.11 ต.วังหิน อ.วังโป่ง
6 นางสาวธัญวลัย พงษา 1 ม.8 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง
7 นางวรรณา วังคีรี 30 ม.5 ต.วังหิน อ.วังโป่ง
8 นายสุนทร วงค์คำแสง 104 ม.5 ต.วังหิน อ.วังโป่ง
9 นายนพดล ดาอินทร์ 309/1 ม.13 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง
10 นางสาววรรณนิษา หินหาด 117 ม.12 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง
11 บริษัท วนิดาการปิโตรเลียม จำกัด ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง