เขตอำเภอบึงสามพัน

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 นางสมคิด ทรงจอหอ 178/5 ม.2 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
2 นายลัน สุวรรณบุตร 106/1 ม.4 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน
3 นายสมเกียรติ บุญก้อน 7/3 ม.2 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน
4 สหกรณ์การเกษตรบึงสามพัน จก 260 ม.2 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
5 หจก.หินดาดน้อยบริการ 13 ม.6 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
6 น.ส.อุมาภรณ์ บุษดี 99 ม.1 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน
7 นายอิน อิ่มศีล 47 ม.1 ต.ศรีมงคล อ.บึงสามพัน
8 น.ส.จำรัส รินสอน 54 ม.4 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน
9 บ.ปิโตรเลี่ยมไทยคอร์ปอเรชั่น จก. 150 ม.7 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
10 นายบุญสม แก้วเพ็ชร 110 ม.4 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
11 หจก.ผลสว่างบริการ 91 ม.4 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
12 นายสายันต์ แป้นแก้ว 41/1 ม.13 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
13 นางสาวกำไร นามะสิทธิ์ 130/1 ม.15 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน
14 นายอภิชัย ชะเอม 15 ม.1 ต.ซับไม้แดง อ.บึงสามพัน
15 นางสาวรัศรินทร์ คำรินทร์ 71 ม.4 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน
16 นางสาวสมบูรณ์ ทวีรัตน์ 452 ม.11 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน
17 นางสาวชุติมา แสงระคู 78 ม.10 ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน
18 นายสมบูรณ์ เข็มทิพย์ 11 ม.13 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
19 นายวิรัช กาลเทพ 333/5 ม.4 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
20 นายประเสริฐ นิ่มพาณิชย์ 111/1 ม.10 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน
21 หจก.หนองบัวเพชรนคร 179 ม.12 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
22 หจก.พัฒนาผลปิโตรเลียม 26 ม.3 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
23 หจก.แม่พารวยขนส่ง 185/1 ม.12 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
24 นายสุพัฒน์พงษ์ ไพรพนม 29 ม.11 ต.พญาวัง อ.บึงสามพัน
25 จี.แอนด์.จี.บึงสามพัน 22/2 ม.7 ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน
26 หจก.นิยมชัยบริการ (2003) 136 ม.10 ต.กันจุ อ.บึงสามพัน
27 หจก.หินดาดน้อย (ลูกค้า) 13 ม.6 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน
28 หจก.เกษมออยล์ 168 ม.11 ต.หนองแจง อ.บึงสามพัน