เขตอำเภอวังโป่ง

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 บริษัท เอ็นแอนด์เอ็ม 2018 จำกัด 242 ม.1 ต.วังหิน อ.วังโป่ง
2 สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค. เพชรบูรณ์ จำกัด 197 ม.1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง
3 นางสาวดาวรุ่ง มโนนัย 4 ม.6 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง
4 นายธีระกุล สิงหะแสนยาพงษ์ (ปั๊มสีฟ้า) 419 ม.13 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง
5 นายอุดม พรมภักดี 144 ม.11 ต.วังหิน อ.วังโป่ง
6 นางสาวธัญวลัย พงษา 1 ม.8 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง
7 นางวรรณา วังคีรี 30 ม.5 ต.วังหิน อ.วังโป่ง
8 นายสุนทร วงค์คำแสง 104 ม.5 ต.วังหิน อ.วังโป่ง
9 นายนพดล ดาอินทร์ 309/1 ม.13 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง
10 นางสาววรรณนิษา หินหาด 117 ม.12 ต.ท้ายดง อ.วังโป่ง
11 บริษัท วนิดาการปิโตรเลียม จำกัด ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง