เขตอำเภอวิเชียรบุรี

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จก สาขาพุเตย 112 ม.8 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี
2 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จก สาขาสามแยก 19 ม.1 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
3 สหกรณ์การเกษตรวิเชียรบุรี จก สาขาท่าโรง 441 ม.6 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
4 นายอนุพงษ์ อ้นชัยยะ 203 ม.3 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
5 นางสาวจุรีรัตน์ พัดศรี 154/1 ม.9 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
6 นายสมศักดิ์ พัดศรี 92 ม.9 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
7 นายบรรจง วงษ์โพธิ์ 19 ม.3 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
8 นายบุญเสริม เกสร 22 ม.15 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
9 นายพงษ์ศักดิ์ นาคจำนง 73/2 16 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
10 นางสด ทั้งพรม 247 ม.16 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
11 นายสันติ มิ่งขวัญ 10 ม.9 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี
12 นางพิไฬพัน จันสน 105 ม.6 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
13 นางรุ้งรัตน์ กรองแก้วอารยะ 120 ม.8 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี
14 นางกิมเตียง แซ่เตีย 158 ม.7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
15 นางสาวอรวรรณ ปุญญวัฒนะ 339 ม.2 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
16 นายแดง เปลี่ยนแก้ว 42 ม.3 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี
17 นายถาวร โม่งประณีต 27/1 ม.8 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี
18 นายสะอาด คำเขียว 109 ม.4 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี
19 นางสาวกาญจนา เพิ่มสุวรรณ 7 ม.10 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
20 หจก.พ.แสงชัยปิโตรเลียม 241 ม.10 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
21 หจก.หงษ์ฟ้าภาคสามสี 102 ม.10 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
22 นายสมภาร ครุคราม 40/1 ม.5ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี
23 นายอุทัย ศรีทอง 182 ม.4 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
24 นางมาลี เขตจุตตุรัส 329 ม.5 ต.พุเตย อ.วิเชียรบุรี
25 นายประวัติ อุดมผล 17 ม.7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
26 นายบัญชา เนตรยานันทร์ 147 ม.1 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
27 นางเจริญ เขตจัตตุรัส 47 ม.7 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
28 นายสมเวช จันทา 4 ม.4 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
29 นางวันนา พิชัยกุล 207 ม.2 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
30 นางบัวหลวง ฉิมใจงาม 132 ม.2 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
31 นายชาวัน ปิ่นสุวรรณฺ 107 ม.15 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
32 นางธนพร สมพุทะ 103 ม.11 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
33 นายพดุง พวยศิริ 173 ม.1 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
34 นางสาวนารีวรรณ ยังเจริญ 4 ม.2 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
35 นางขนิษฐา ทองใจสด 300 ม.2 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
36 นางอารีรัตน์ ผลทรัพย์ 288/1 ม.5 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
37 นางทัศยพร กรรมา 156 ม.1 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
38 นางหนูทัน ภูภมร 103/1 ม.4 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
39 นายเติม ฟากวิลัย 42 ม.9 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
40 นายโชคชัย ชุ่มบัง 28 ม.9 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี
41 นางสาวพัชรี อุบาศรี 103 ม.10 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี
42 นายกอง พหลทัพ 287 ม.10 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
43 นางพัตรวิตรา บัวหลวงงาม 1 ม.1 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
44 นางสะอิ้ง อินทร์กลั่น 394 ม.2 ต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี
45 นายพินิจ เรียนรู้ 159 ม.5 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
46 นางสังวาล คุ้มทรัพย์ 115 ม.2 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
47 หจก.คนรุ่นใหม่ 294/1 ม.2 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
48 นางสาวณัฐฐา เนื่องจากพิมพ์ 294/1 ม.2 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
49 นายมงคล ตางาม 66 ม.10 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี
50 นายทัน ภู่สุวรรณ 157 ม.1 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
51 นางน้ำค้าง จักรนารายณ์ 16 ม.12 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
52 นางดวงจันทร์ สุวรรณทอง 193/1 ม.3 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
53 นายจิม ยุงขุนทด 24 ม.10 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
54 นายแสน ปั้นโต 92 ม.10 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
55 นางวิมล เฟืองอ่อน 189 ม.3 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
56 นายสมัย ประทุมไทย 99 ม.8 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
57 นายสุริ วงษ์คำมา 99 ม.11 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี
58 นางไพรัตน์ ดอนโคกสูง 12 ม.17 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
59 นายเทือง สอนออน 94 ม.12 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
60 นายถาวร สายสอน 69 ม.9 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
61 นายเอี่ยม แก้วบางกะพร้อม 53 ม.3 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี
62 นายสามารถ อินชู 35 ม.1 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
63 นายวิรัชน์ หล่ำกูล 41/1 ม.3 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
64 บมจ.เมเจอร์ เซ็นทรัล 234 ม.1 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
65 นางดวงจันทร์ เกิดมั่งมี 43 ม.7 ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี
66 นางสาวอรวรรณ อานพรหม 268 ม.6 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
67 นางนกแก้ว เนียมเที่ยง 3 ม.7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี
68 นางฉลอง สุทธาเนตร 72 ม.8 ต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี
69 นางประพิตย์ ครูทำนา 365 ม.4 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
70 นางรุ่งเรือง ทรัพย์เมฆ 75 ม.18 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
71 บ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่ 80 ม.7 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
72 นายรชานนท์ แก้วเกิด 106/3 ม.12 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
73 นางสาวพิริยาภรณ์ พุทธศรี 287 ม.7 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
74 นางสาวธาราพันธ์ ดีสันเทียะ 3/1 ม.4 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
75 นางสาวธัญญาดา แก้วเกิด 99 ม.1 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
76 บ.ศรีสะอาดแก๊ส จก. 48 ม.1 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี
77 นางกัลยา ศรีวิจารย์ 251 ม.4 ต.บึงกระจับ อ.วิเชียรบุรี
78 นางสวอง วราหล 53 ม.8 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
79 นายธนา โตมะนิตย์ 353 ม.7 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
80 นางสมพร พลเวียง 22 ม.10 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
81 นายสมหมาย สังกรณีย์ 71/1 ม.2 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
82 นายปิยะ ไพรสิงห์ 45 ม.16 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
83 นางมณีรัตน์ แก้วเกิด 150 ม.4 ต.โคกปรง อ.วิเชียรบุรี
84 นายรังสรรค์ ถุ่นมะลัง 120 ม.10 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
85 นายประยงค์ สงกล้าหาญ 131/2 ม.1 ต.ท่าโรง อ.วิเชียรบุรี
86 นายสุชิน ภักดีจันทร์ 3/4 ม.6 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี
87 นางสาวสรัลรัตน์ ทามา 118 ม.5 ต.ซับน้อย อ.วิเชียรบุรี
88 นางสาวละม่อม สิทธิขุนทด 9 ม.1 ต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี
89 นายสมนึก หอมชะมด 252 ม.7 ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี
90 หจก.บัญชาบริการ 147 ม.1 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี