เขตอำเภอหล่มเก่า

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 สหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า (สำนักงานใหญ่) 10 ม.6 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
2 นางบัวใบ ศรีภูมิ 42/1 ม.1 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า
3 หจก.หล่มเก่าปิโตรเลียม (สนง.ใหญ่) 113 ม.1 ต.นาแซง อ.หล่มเก่า
4 นางประไพ มาพิจารณ์ 48/1 ม.1 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า
5 นายสำนัก คำผง (ธนพรออยล์) 116 ม.13 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
6 นางสาวเวณิกา จันสา 47 ม.1 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
7 นายเสมอ วงษ์ทอง (เสมอบริการ) 112 ม.8 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า
8 นางสาวสาริกา กินา 197 ม.6 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
9 นายกรีติยุต กิ่งพุ่ม 27 ม.6 ต.นาเกาะ อ.หล่มเก่า
10 นายวัง แก้วจิตร 153 ม.4 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า
11 นางนิตยา สอนสุภาพ 79 ม.8 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า
12 สหกรณ์การเกษตรหล่มเก่า จำกัด 10 6 ถ.พิทักษ์บำรุง ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
13 นางสาวรวินันท์ ทีแสงแดง 49 ม.3 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า
14 นางศิริรัตน์ แก้วแย้ม 3 ม.9 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
15 นายนิลัน อินไข 82 ม.8 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า
16 นางบัวลัย อินไข  22 ม.10 ต.นาซำ อ.หล่มเก่า
17 หจก.หล่มเก่า พีแอนด์เค ปิโตรเลียม 26 ม.6 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
18 นางสำเร็จ คำเลิศ 80 ม.3 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า
19 นายสมศักดิ์ ศิริเจริญสุข 109 ม.4 ถ.หล่มสัก-ท่าข้าม ต.นาซำ อ.หล่มเก่า
20 นางสาวสิริรัตน์ กุลเกลี้ยง 175 ม.1 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า
21 นายธนัช ชำนาญพันธุ์ 53 ม.6 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า
22 นางวรสา สายคำเลิศ 227 ม.10 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า
23 นายณรงค์ คำกุ้ง 90 ม.6 ต.ตาดกลอย อ.หล่มเก่า
24 นายเต็ง แซ่เถา 154/1 ม.14 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า
25 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัด (สาขาหล่มเก่า1) 137 ม.1 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
26 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัด (สาขาหล่มเก่า 2) 48/2 4 ถ.หล่มสัก-เลย ต.นาซำ อ.หล่มเก่า
27 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัด (สาขาหล่มเก่า 3) 175 ม.6 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า
28 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัด (สาขาหล่มเก่า 4) 154/1 ม.9 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า
29 บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัด (สาขาหล่มเก่า 5) 88 ม.3 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า