เขตอำเภอหนองไผ่

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จก สาขาตลาดกลาง 132 ม.13 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
2 สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จก สาขาห้วยโป่ง 77 ม.12 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่
3 สหกรณ์การเกษตรหนองไผ่ จก สาขา ท่าแดง 61 ม.1 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่
4 นายนรัส ตรีศูนย์ 39 ม.12 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่
5 นายวันชัย ตรีสูน 49 ม.12 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่
6 หจก.จี แอนด์ จี หนองไผ่ 222 ม.14 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
7 หจก.ไทยเสรีบ้านโภชน์ 339/1 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่
8 บ.โตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จก.หนองไผ่ 2 (323) 214 ม.11 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
9 บ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จก.หนองไผ่ 1 (310) 875 ม.7 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
10 น.ส.สิทธิพร สุเมรุไหว 60 ม.7 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่
11 น.ส.กาหลง วันคอยท่า 8 ม.3 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่
12 นางวงเดือน พั้วป้อง 82 ม.11 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่
13 นายอำนาจ ควรประเสริฐ 290 ม.1 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่
14 นางบุญเพ็ง ยอดแสง 18 ม.8 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่
15 นางสาวศศินา ภักดิ์ใส 182 ม.7 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่
16 นายท่วงกวง เจริญผล 86 ม.4 ต.ห้วยโป่ง อ.หนองไผ่
17 นายจำนง ลุนทา 514 ม.1 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่
18 นายผลทิพย์ แสงสีดา 139 ม.2 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่
19 นายภิญโญ แสงสุกกุล 170 ม.5 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่
20 นายทองปาน ผลภักดี 170 ม.9 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่
21 นายชิตพล ธรรมยศ 108 ม.4 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่
22 นายเผ่น พรหมกามินทร์ 109 ม.4 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่
23 นายเรืองฤทธิ์ คำวงษ์งาน 1006 ม.12 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่
24 นายบุญรัตน์ กาพแก้ว 114 ม.7 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่
25 นางสาวนิสา พันภูวงษ์ 223/2 ม.6 ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่
26 นายสมัย วงษ์เคน 36 ม.7 ต.วังทาดี อ.หนองไผ่
27 นางสุรัชนิดา พันธ์เพ็ง 638 ม.6 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่
28 นายจงลักษณ์ โสประดิษฐ์ 108/1 ม.8 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่
29 นายสุพล วิโรจน์นพรัตน์ 79 ม.6 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่
30 นางเลียม เดือนเพ็ง 28/1 ม.1 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่
31 หจก.นำชัยปิโตรเลียม 212 ม.8 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
32 นายประสิทธิ์ ลายทิม 205 ม.2 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่
33 นางบัวผัน มีศิลป์ 104 ม.1 ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่
34 หจก.โรจน์ประทักษ์บริการ 218 ม.6 ต.ยางงาม อ.หนองไผ่
35 นายปิติ ตันติเสรีรัตน์ 248 ม.6 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่
36 หจก.ไทยเสรีบ้านโภชน์ 339/1 ม.9 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่
37 นายธานินทร์ สาวันทา 240 ม.5 ต.วังโบสถ์ อ.หนองไผ่
38 นางอารมณ์ มีศรี 72 ม.8 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่
39 นางเสาวลักษณ์ ไทยเจริญรักษากุล 50 ม.3 ต.ท่าด้วง อ.หนองไผ่
40 นายดำรงศักดิ์ สกุลหอม 1828 ม.7 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
41 นางสมนึก เหลือมเทศ 103/4 ม.4 ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่
42 หจก.จี แอนด์.จี หนองไผ่ 222 ม.14 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
43 บ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จก. 875 ม.3 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
44 บ.ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จก. 214 ม.7 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่
45 ประเสริฐ ศรีเมือง 238 ม.4 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่
46 นางสาวลัดดา คำมอญ 115/1 ม.3 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่
47 นายเสกสรร นวลชม 218 ม.5 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่
48 นางสาวพรรณทิพย์ พิมพ์ภูเขียว 138 ม.1 ต.บ่อไทย อ.หนองไผ่
49 นางสาวภัทราภรณ์ เกรัมย์ 42 ม.10 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่
50 นายนิวัฒน์ ปัญญาส่าน 250 ม.9 ต.บ้านโภชน์ อ.หนองไผ่
51 นางสาวสุรัชนิดา พันธุ์เพ็ง 638 ม.6 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่
52 นางสาวรัตติญา นวลนิล 54/1 ม.7 ต.วังโบถส์ อ.หนองไผ่
53 นายสมพงษ์ ชาชำนาญ 242 ม.6 ต.วังโบถส์ อ.หนองไผ่
54 นางพวงเพ็ชร ถุนพุฒดม 35 ม.9 ต.วังโบถส์ อ.หนองไผ่
55 นายสำเภา ทับทิมศรี 179 ม.8 ต.วังโบถส์ อ.หนองไผ่
56 หจก.เกษมมอเตอร์ 56 ม.10 ต.นาเฉลียง อ.หนองไผ่
57 นางพรพิศ หลีเกษม 96/1 ม.12 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่
58 นายณัฐดนัย ตรีสูญ 399 ม.12 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่