เขตอำเภอศรีเทพ

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 สหกรณ์การเกษตรศรีเทพ 36 ม.12 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
2 นายสมหมาย ชมภูวงษ์ 274 ม.1 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
3 นายพิชัย เดชะปิยะมิตร 37 ม.6 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ
4 หจก.สุทธิศรีเทพ 222/1 ม.2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
5 นางสาวสมคิด อิ่มมาก 216/1 ม.2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
6 นายเสียม บุญสมสู่ 11 ม.6 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
7 นายบรรจง อินทร์บุญเชิด 140 ม.13 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
8 นายบำรุง พันพูล 137 ม.7 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
9 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขา ศรีเทพ 417) 904 ม.5 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
10 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขา ศรีเทพ 2) 126/1 ม.5 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
11 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขา ศรีเทพ 3) 195 ม.3 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ
12 นางคำแปลง บุประปา 16 ม.14 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
13 นายทอง ทองเกล็ด 243 ม.4 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ
14 นายเฉลิมชัย สมัครการ 251 ม.1 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
15 นายสมบัติ งามเลิศ 4 ม.1 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
16 นางสาวนฤนันท์ ตะกรุดสงฆ์ 18 ม.1 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
17 นางสวรรค์ ชัยเจริญ 1 ม.2 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
18 นายสมพง สังกรณี 50 ม.21 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
19 นางสาวอุไร กลิ่นโกสุม 52 ม.10 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
20 นายเสน่ห์ พุทธศรี 169 ม.1 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
21 นายเมือง คำมา 68 ม.1 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
22 นางขวัญใจ สนุ่นดี 45 ม.13 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
23 นายเชาวลิต แรงมาก 117 ม.1 ต.ประดู่งาม อ.ศรีเทพ
24 นางสาวบังอร มณีวงษ์ 220 ม.6 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
25 นายเจิม ศรีไพร 2/1 ม.5 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
26 นายอภิสิทธิ์ ซาชัย 59 ม.5 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ
27 นายสุนทร สุขหนู 160 ม.2 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
28 นางสาววรรณา ศรีทอง 28 ม.9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
29 นางนงค์คาญ ยาแสง 27/1 ม.3 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
30 นางสาวสุมาลี ภู่ทอง 60 ม.2 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
31 นายประเวทย์ วงศ์ประสิทธิ์ 199 ม.3 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
32 นางสาวกิติยา อินทร์เสน่หา 121 ม.8 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
33 นางศิริพร จาดกลาง 8/1 ม.1 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
34 นายบรรลุ ศิริมนตรี 99 ม.13 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
35 นายทินกรณ์ ไชยปลื้ม 126/1 ม.5 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
36 บริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด 99 ม.9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
37 นายวุฒิ ตะกรุดเดิม 45 ม.13 ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
38 นายณรงค์ อยู่คง 115 ม.7 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
39 นายจีระศักดิ์ สืบสุนทร 31 ม.6 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
40 นายสรศักดิ์ หะสิตะ 185/1 ม.3 ต.โคกสะอาด อ.ศรีเทพ
41 นายจอง ต่ายตะเวน 22/1 ม.2 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
42 นางสมศรี สังกรณ์ 114 ม.13 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
43 นางปราณี อินเสน่หา 24 ม.8 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ
44 นางสาวมาเลียม สุขหนู 160 ม.2 ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ