เขตอำเภอชนแดน

ที่ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ โทรศัพท์
1 สหกรณ์การเกษตร อ.ชนแดน 435 ม.7 ถ.ชมฐีระเวช ต.ชนแดน อ.ชนแดน
2 นางสาวจันทนิภา สิริอารีย์ 260 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน
3 นายตี๋ แก้วต้น 213/1 ม.4ต.ชนแดน อ.ชนแดน
4 นายถาวร หอมนวล 62/1 ม.5 ต.ลาดแค อ.ชนแดน
5 นางสุนีย์ ถี่ป้อม 938 ม.1 ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน
6 นางสาวพิชญ์นรี สันวงศ์ 111/1 ม.9 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน
7 นายปรีชา ผดุงโกเม็ด 111 ม.4 ต.ดงขุย อ.ชนแดน
8 นายชรินท์ ชัยแก้ว 50/1 ม.5 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน
9 นายประพันธ์ วงส์วันนา 335 ม.8 ต.ลาดแค อ.ชนแดน
10 นายประจวบ ลำภูพวง 112/1 ม.10 ต.ลาดแค อ.ชนแดน
11 นางสาวตรีฉัฐ นวลสวาท 70/1 ม.8 ต.ลาดแค อ.ชนแดน
12 นายมานพ เหลือหลาย 57 ม.7 ต.ซับพุธรา อ.ชนแดน
13 หจก.สหมิตรชนแดนบริการ ต.ชนแดน อ.ชนแดน
14 บริษัท ฟ้าศิริชัยการปิโตรเลียม ต.ชนแดน อ.ชนแดน
15 บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด 90 ม.9 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน