นางอมรรัตน์ ผดุงนึก
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

 

นางนพรัตน์ คล้ายทอง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

 

นางสาวศรวนีย์ ไฉนงุ้น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นางชุติมา นักระบำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 

 

นางสาวชานิกา ศิริประเสริฐ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 

นางจินตนา โสภากาศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางสาวพรวิภา ต้นเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

นางสุธาสินี เหาะหา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

นายวริทธิ์ พั่วแพง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นางรุ่งทิพย์ อินทร์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ