สถิติการใช้งาน

ข้อมูลสถิติการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.เพชรบูรณ์
ผู้เช้าชม ครั้ง
วันนี้ 29
สัปดาห์นี้ 123
เดือนนี้ 1,623
ปีนี้ 1,623
ทั้งหมด 34,392
สถิติการดูข้อมูลโครงการ (เดือนปัจจุบัน) 631 ครั้ง
โครงการที่มีการดูข้อมูลมากที่สุด 10 อันดับแรก ดังนี้
ชื่อโครงการ ดูข้อมูล
(ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าเสาตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 13
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลหินฮาว เชื่อม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 10
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเนินตาแป้น หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 9
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านท่ามะกล้วย หมู่ที่ 9 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 9
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต (สายบ้าน กม.28 – บ้านเขาสัก) ตำบลดงขุย, ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 8
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านแก่งโตน ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 8
โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายวังพิกุล หมายเลข พช.ถ.102-01) บ้านวังพิกุล หมู่ที่ 1 – บ้านซับปรางค์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 8
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองไผ่ -บ้านไร่ขอนยางขวาง (ผช.ถ 1-0005) ตำบลหนองไผ่-ตำบลท่าแดง อำภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 8
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สาย พช. 03103) บ้านซับปางช้าง หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านคลองทราย หมู่ที่ 11ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 8
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรวัสดุคัดเลือก บ้านแก้วเสี้ยว ม.5 ต.นาซำ เชื่อมบ้านโนนผักเน่า ม.11 ต.หินฮาว อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2559 8
สถิติการดูข้อมูลโครงการสะสม
โครงการที่มีการดูข้อมูลมากที่สุด 10 อันดับแรก ดังนี้
ชื่อโครงการ ดูข้อมูล
(ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น บ้านโนนผักเน่า หมู่ที่ 11 ตำบลหินฮาว เชื่อม บ้านแก่งเสี้ยว หมู่ที่ 5 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 65
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าเสาตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2563 60
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหินฮาว หมู่ที่ 4 ตำบลหินฮาว เชื่อม บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 58
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านน้ำชุน หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านหินโง่น หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 57
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเนินตาแป้น หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 49
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านท่ามะกล้วย หมู่ที่ 9 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 47
โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านแก่งโตน ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 44
โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน (สายบ้านป่ารวก-บ้านบุ่งกกเรียง) หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านโคก, ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 42
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต (สายบ้าน กม.28 – บ้านเขาสัก) ตำบลดงขุย, ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 42
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านซับปางช้าง - บ้านคลองทราย ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 40
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/Statistic.php
success2023-Jan-31 23:01:11
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=Statistic
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie