สถิติการใช้งาน

ข้อมูลสถิติการใช้งานระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.เพชรบูรณ์
ผู้เช้าชม ครั้ง
วันนี้ 99
สัปดาห์นี้ 430
เดือนนี้ 5,133
ปีนี้ 36,450
ทั้งหมด 69,219
สถิติการดูข้อมูลโครงการ (เดือนปัจจุบัน) 658 ครั้ง
โครงการที่มีการดูข้อมูลมากที่สุด 10 อันดับแรก ดังนี้
ชื่อโครงการ ดูข้อมูล
(ครั้ง)
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต พช.ถ.58-004 สายบ้านวังมะช่อ - บ้านวังเจริญรัตน์ - บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 ตำบลนายม อำเภอเมือง ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2567 94
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านน้ำร้อนเหนือ - บ้านชอนไพร หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำร้อน เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565 71
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเขาฝาง หมู่ที่ 6 และบ้านร่องเข้ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2567 70
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านซับขลุง หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 9
โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนที่ทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) ปีงบประมาณ 2567 8
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. (สายบ้านซับน้อย-บ้านหนองสะแกยาว) บ้านซับสามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 8
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านท่ามะกล้วย หมู่ที่ 9 ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2561 7
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลและยานพาหนะพร้อมห้องปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ศูนย์วังชมภู) ปีงบประมาณ 2560 7
โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายน้ำจั่น) บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดกลอย เชื่อมบ้านใหม่หัวนา หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 6
โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านซับสำราญใต้ - บ้านคลองกำลัง (พช.ถ.85-004) ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 6
สถิติการดูข้อมูลโครงการสะสม
โครงการที่มีการดูข้อมูลมากที่สุด 10 อันดับแรก ดังนี้
ชื่อโครงการ ดูข้อมูล
(ครั้ง)
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านน้ำร้อนเหนือ - บ้านชอนไพร หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำร้อน เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565 165
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านเขาฝาง หมู่ที่ 6 และบ้านร่องเข้ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2567 164
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต พช.ถ.58-004 สายบ้านวังมะช่อ - บ้านวังเจริญรัตน์ - บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 ตำบลนายม อำเภอเมือง ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2567 125
โครงการติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์(พลังงานแสงอาทิตย์) ถนนที่ทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) ปีงบประมาณ 2567 102
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านซับขลุง หมู่ที่ 7 ตำบลศาลาลาย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 102
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองห้วยลาน หมู่ที่ 8,9 บ้านห้วยลาน ตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2567 100
โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. (สายบ้านซับน้อย-บ้านหนองสะแกยาว) บ้านซับสามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562 100
โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังสูงแบบแชมเปญ หมู่ที่ 6 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 99
โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ลาดยาง สายสี่แยกบ้านซับปางช้าง - บ้านซับไม้แดง ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 99
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2271 - บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2564 99
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/Statistic.php
success2023-Nov-30 13:11:18
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=Statistic
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie