โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี
ปีงบประมาณ 2561-2564
จำนวนโครงการ
สัดส่วนโครงการ
รายชื่อโครงการ
[2564]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านซับปางช้าง - บ้านคลองทราย ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายแม่น้ำป่าสัก บ้านพุขาม หมู่ที่ 1 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านรวมทรัพย์ - บ้านหนองภิรมย์ หมู่ที่ 6 , 16 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซับยาง หมู่ที่ 10,8 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ลาดยาง สายสี่แยกบ้านซับปางช้าง - บ้านซับไม้แดง ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายพุขาม - ลำกระทิง หมู่ที่ 5 บ้านพุขาม ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองปลาไหล – บ้านดาดอุดม (พช.ถ.105-05) ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สายโพทะเล – หน้าวัดกระทุ่มทอง – ซับปางช้าง ตำบลซับสมบูรณ์, ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านลำนารวย - สระคู ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ องการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโคกสง่า - บ้านซับตะเคียน (ผช.ถ 1-0001) ตำบลพุขาม - ตำบลภูน้ำหยด -ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สาย พช. 03103) บ้านซับปางช้าง หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านคลองทราย หมู่ที่ 11ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) (สายลำนาราย-สระคู) ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหนองแจง หมู่ที่ 5 ตำบลสระประคู่ อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) (สายบ้านโคกสง่า-บ้านซับตะเคียน) ตำบลพุขาม, ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน บ้านยางจ่า หมู่ที่ 12 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคลองยางงาม หมู่ที่ 4 ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านรวมทรัพย์ หมู่ที่ 6 – บ้านวังลึก หมู่ที่ 15 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
แผนที่ตำแหน่งโครงการ
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/amperview.php
success2024-Jul-12 16:07:40
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=amperview&map=true&=6705
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie