โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ อ.วิเชียรบุรี
ปีงบประมาณ 2563-2566
จำนวนโครงการ
สัดส่วนโครงการ
รายชื่อโครงการ
[2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.39-004 สายโรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง - สี่แยกบ้านเขาขาด ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่สร้างถนน คสล.สายบ้านหนองปลาไหล บ้านดาดอุดม (พช.ถ.105-05) หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านซับปางช้าง - บ้านคลองทราย ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านรวมทรัพย์ - บ้านหนองภิรมย์ หมู่ที่ 6 , 16 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายแม่น้ำป่าสัก บ้านพุขาม หมู่ที่ 1 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ลาดยาง สายสี่แยกบ้านซับปางช้าง - บ้านซับไม้แดง ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซับยาง หมู่ที่ 10,8 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายพุขาม - ลำกระทิง หมู่ที่ 5 บ้านพุขาม ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สายโพทะเล – หน้าวัดกระทุ่มทอง – ซับปางช้าง ตำบลซับสมบูรณ์, ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองปลาไหล – บ้านดาดอุดม (พช.ถ.105-05) ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านลำนารวย - สระคู ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ องการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
แผนที่ตำแหน่งโครงการ
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/amperview.php
success2023-Mar-20 18:03:58
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=amperview&map=true&=6705
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie