ค้นหาโครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน

หมายเหตุ ระบบกำหนดให้ค้นหาโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2559 จนถึงปัจจุบันเท่านั้น
ชื่อโครงการ
[2565]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in-Place Recycling) สาย พช.ถ.111-02 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ช่วง กม.94+595 - บ้านทุ่งเศรษฐี) ตำบลสระ กรวด เชื่อม ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
[2565]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านน้ำร้อนเหนือ - บ้านชอนไพร หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำร้อน เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
[2565]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านตะเบาะ - บ้านโนนเสาธง หมู่ที่ 1 บ้านตะเบาะ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
[2565]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านร่องโปร่ง ตำบลหนองไขว่ เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
[2565]โครงการซ่อมแซม-ปรับปรุง ท่อระบายน้ำลอดถนนสาย พช.ถ.1 - 0016 สี่แยกสะเดาะพง - บ้านเล่ากี่ใหม่ ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์
[2565]โครงการก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งคลองลำหมีตาย หมู่ที่ 12 บ้านภูเขาทอง ตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
[2565]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางเคพซีล สายแยกวิมลประชาสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
[2565]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางเคพซีล สายบ้านซับเจริญ หมู่ที่ 7 - บ้านโปร่งสวอง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
[2565]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเจริญ(ตอน 2) หมู่ที่ 2 บ้านแก่งโตน เชื่อม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
[2565]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219 หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อม เขตตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/search.php
success2023-Jan-31 23:01:31
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=search
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie